Amalgamskadefondens Vetenskapliga Råd - målsättning

  


Vetenskapligt rådgivande grupp till Amalgamskadefonden för hantering och kartläggning av biverkningar från dentala material.
 
 
Bakgrund

 

Medicinsk och biokemisk forskning har visat betydelsen av spårelement som essentiella metaller för enzymfunktioner i kroppens biokemiska dynamik, genetikens betydelse för äggvite molekylers struktur och att genetiska variationer genererar skillnader i reaktioner på främmande molekyler i organismen.

 


Genetiska mutationer och kombinationer av mutationer förekommer i varierande frekvens i befolkningen. Ofta är en speciell mutation en sällsynt företeelse vilket gör det svårare att upptäcka och igenkänna de kliniska konsekvenser som avvikelsen kan ge upphov till.

 

En annan orsak till variationer i känslighet särskilt när det gäller immunologiska reaktioner kan vara olika uppsättning av transplantationsgener (MHC) i befolkningen. En viss genuppsättning eller kombination av genuppsättningar inom MHC kräver specialundersökningar för att fastställa, och sambandet med känslighet för omgivningsfaktorer och en viss uppsättning av gener inom MHC därför inte uppenbar.

 


Kliniskt praktiskt innebär det ovan sagda att alla främmande ämnen och material som tillföres kroppen utöver en av erfarenheten ofta känd vanlig reaktion, kan ge upphov till ytterligare oväntade reaktioner hos genetiskt avvikande personer.

 


Insikten om ovan beskrivna fakta har emellertid inte trängt in bland vårdens personal i tillräcklig utsträckning och särskilt inte inom dentalvården. Ekonomiska intressen har snarare velat förneka verkligheten. Klinisk forskning i syfte att kartlägga och diagnostisera biverkningar av material har varit rudimentär om inte obefintlig. Ej heller har behandlingen av biverkningar blivit föremål för systematiska kliniska studier.

 


På Amalgamskadefondens intitiativ har i detta läge en grupp forskare och kliniker med kompetens inom berörda områden beslutat att bilda en rådgivande grupp för att stödja arbetet att främja klinisk och epidemiologisk forskning om biverkningar av tandvårdsmaterial.

 


I samråd med Amalgamskadefonden har gruppen tagit namnet Amalgamskadefondens Vetenskapliga Våd.

 


Gruppen skall vara rådgivande till Amalgamskadefonden men också kunna med egna initiativ verka för sin målsättning. Amalgamskadefonden tillsätter ledamöter efter förslag från gruppen.

 

 

 

Målsättning:


Att främja klinisk forskning och grundforskning beträffande biverkningar av  amalgam och andra tandvårdsmaterial.

 

 


Handlingsprogram:

Planera och samordna nationella och internationella kliniska forskningsprojekt. Verka för att medel ställs till förfogande.

Medverka vid allokering av sådana medel.

Verka för nationella och internationella multicenterstudier.

Verka för att vetenskapliga rön sprids och tillämpas i den kliniska verksamheten.

 

 

Rådet  bör verka för:

att åstadkomma tvärvetenskapliga projektgrupper av forskare med för projektet specifik kompetens.

att stödja dessa administrativt.


Rådets verksamhet skall styras av vetenskap och beprövad erfarenhet. Rådet  skall vara opolitiskt och dess medlemmar får inte ha väsentliga ekonomiska intressen inom gruppens arbetsområde.