Arvsfondsdelegationen nekar pengar till professionell HelpDesk för amalgamskadade


Det finns ett stort behov av professionell rådgivning om amalgamskador och andra dentala hälsoproblem hos både allmänheten och till sjukvården och tandvården. Detta har lett till att Amalgamskadefonden och organisationen IAOMT-Sweden (International Academy of Oral Medicin and Toxicology) har sänt in en ansökan till Arvsfondsdelegationen under försommaren om att få starta en HelpDesk och en Pilotklinik för de amalgamskadade.

Vår tanke med HelpDesken var att alla som behöver professionell hjälp med rådgivning skulle få någonstans dit de kunde vända sig. HelpDesken skulle också ha som uppgift att projektera och starta en Pilotklinik dit de drabbade skulle kunna vända sig. Pilotkliniken skulle sedan också fungera som en förebild till att starta flera andra regionala kliniker för den här patientgruppen.

 

I början av september avslogs dock Amalgamskadefondens och IAOMTs ansökan. Med avslaget lämnas återigen de drabbade åt sitt eget öde vilket Amalgamskadefonden anser är fullständigt oacceptabelt.