Omfattande seger för folkhälsan


I mars 2002 röstade EU-parlamentet igenom ett direktiv om betydligt hårdare regler för kosttillskott trots högljudda protester från många olika håll i Europa.

 

Sedan dess har den engelska organisationen Alliance for Natural Health (ANH) drivit en stor rättsprocess för att utmana direktivet. ANH vann första ronden i högsta domstolen i London i januari 2004.

 

Rättsprocessen gick sedan vidare till EG-domstolen i Luxemburg som nu har fällt sitt avgörande.

 

 

 

Stor framgång för konsumenter som köper kosttillskott

Den första reaktionen på domen var nedslående enligt många kommentarer eftersom domstolen inte hörsammade EG-domstolens generaladvokat som ansåg att direktivet var ogiltigt i sin helhet. Direktivet är alltså lagligt.

 

Men vid en djupare analys av domen visar det sig att domstolen i stor omfattning har tagit hänsyn till ANHs synpunkter. ANHs insatser har alltså skarpt kringskurit direktivet. Det omfattande förbudet mot vitaminer och mineraler inträffar alltså inte den 1 augusti 2005. Även om inte direktivet upphävdes så har ANH ändå lyckats få till en ordentlig förändring.

 

Tyvärr har massmedia felaktigt gått ut med att domstolen har förklarat att direktivet är giltigt i sin helhet. Det här stämmer dock inte.

 

 


Giftig huvudstad


Närmare 6 000 markområden i Stockholms län är förorenade eller misstänks vara förorenade. Oftast hänger föroreningarna samman med gamla industriepoker där glasbruk och varvsindustrin dominerade. Notan för nedsmutsningen kommer nu. Det kommer att kosta miljardbelopp att sanera de giftigaste områdena under de närmaste åren.

 

Bara den lilla varvsön Beckholmen utanför Djurgården kommer att kosta 200 miljoner att sanera. Ön är svårt förorenad av arsenik, kvicksilver, bly och andra miljögifter. Upp emot tio procent av allt kvicksilver, allt bly och alla giftiga tjäror som förorenar Stockholms miljö och då framför allt Saltsjön beräknas komma från lilla Beckholmen.

 

Saneringsarbetet påbörjas troligen redan till försommaren i år. Man kommer att gräva två stora gropar där de största mängderna föroreningar finns och frakta bort och rena de giftiga jordhögarna.

 

Miljöutredarna uppskattar att det finns 435 ton bly, 4,5 ton arsenik och 2,4 ton kvicksilver i marken på Beckholmen. De boende har sedan lång tid tillbaka avråtts från att odla grönsaker och äta bär som vuxit på ön och att vara försiktiga med det damm som kan virvla upp från marken.

 

Mellan en halv meter ner till två meter av det översta markskiktet skall nu bytas ut mot giftfri jord.

 

De riktigt stora saneringsarbetena är mycket kostsamma – uppskattningsvis 150 – 200 miljoner - och kommer därför att dröja en tid. Dessa arbeten måste planeras minutiöst inte minst med tanke på att de som bor på ön och vissa verksamheter måste flytta under hela eller delar av saneringsperioden. 

Sammanfattningsvis visar den preliminära analysen av domslutet att

- vitaminer och mineraler från naturliga källor kommer att finnas kvar – detta är en mycket stor seger inte minst för alla amalgamskadade! Som exempel kan nämnas att selenmetionin och E-vitaminets naturliga former inte längre är förbjudna.

 

- När det gäller syntetiskt framtagna vitaminer och mineraler måste myndigheterna för att kunna förbjuda en sådan produkt bevisa att den är hälsovådlig. Detta måste visas genom kvalificerad internationell vetenskap. 

 

 

Amalgamskadefonden har på olika sätt stött ANHs kamp för att var och en skall få behålla rätten att själv ta hand om sin hälsa genom kosttillskott. Vi gläder oss nu tillsammans med ANH över den omfattande seger som har vunnits.