Hälsovänliga tandlagningsmaterial


Det finns en mängd olika alternativ till amalgam idag. Du bör dock vara medveten om att inget alternativt tandlagningsmaterial går upp mot en frisk och hel tand. Gör vad du kan för att behålla dina friska tänder. Men om väl skadan är skedd måste du ändå göra det bästa av situationen. Det kommer ständigt nya och bättre alternativ till amalgam. Valet av alternativ styrs till stor del av din ekonomi.

 

 

 

Information om lagningsmaterial

 

Obs! Denna information är skriven för tandvårds- och annan medicinsk personal, varför den kan vara svårtillgänglig! Men alla läsare är välkomna!

 


Principer vid materialval/materialprövning hos patienter med misstänkt intolerans/överkänslighet för komponenter i dentala material.

 

 

Tandläkarna vid Biomedicinskt Dentalcentrum i Uppsala har under flera år arbetat med patienter som av läkare bedömts vara drabbade av överkänslighet eller annan intolerans mot ämnen som ingår i tandlagningsmaterialen. Denna patientgrupp uppvisar till största delen avvikande reaktioner för olika metaller som ingår i amalgam, guld- och titanlegeringar och andra metalliska material (till exempel mässingsstift, kobolt-chrom protesmaterial med flera).

 

 

 

Olika material kan innebära hälsorisker

 

Hälsoproblem i samband med exponering för dentala material är på inget sätt begränsade endast till kvicksilver eller andra komponenter i amalgam. Tvärtom det är vanligt att patienterna uppvisar intolerans mot flera olika metaller samtidigt. Några patienter uppvisar förstås också allergiska reaktioner mot compositplaster, och/eller andra metallfria material.

 

 

 

Isolering

 

Isolerings- och pulpaöverkapslingsmedlen Dycal, Kerr-life och Alkaliner samt rotförseglingsmaterialet Sealapex, som innehåller sulfonamide skall naturligtvis inte användas på patienter som är sulfaöverkänsliga eller på patienter som kan misstänkas ha en sulfaallergi. Lätta till mycket svåra allergiska reaktioner kan annars äga rum.

 

 

Modern compositterapi med adekvat dentinbonding har medfört att behovet av tjocka isoleringar med calciumhydroxidinnehållande pastor har minskat väsentligt och i de allra flesta fall behövs ej någon annan isolering än bondingen. Isolering minskar dessutom fyllningens vidhäftning till tandsubstansen.

 

 

 

Ersättningsmaterial

 

Ersättningsmaterial som kan användas vid en sanering av metallbaserade tandlagningar är idag: Polymera material (compositer), glasjonomerer, kolfiber- och glasfiberbaserade förstärkningar samt keramer. Dessa material består av många kemiska substanser i sammanbundna blandningar som är olika lösliga i munmiljön.

 

 

Allmänt gäller att keramiska material uppvisar minsta löslighet och glasjonomerer största löslighet bland dessa materialtyper. Även inom samma typ av material kan lösligheten variera. Lösligheten beror också på andra faktorer som till exempel vilken typ av mat patienten intar, salivens egenskaper, munhygien och annat.

 

 

Individuell känslighet

 

Vår fleråriga erfarenhet visar att styrkan på hälsopåverkan är mera beroende av den individuella känsligheten hos patienten än på små skillnader i mängden av frigjorda ämnen. Individuella skyddsåtgärder anpassas till patientens känslighet för exponering.

 

 

Grunden för en biologisk påverkan är att det måste frigöras ämnen från materialet för att en överkänslighetsreaktion skall äga rum. Mycket känsliga individer kan reagera på mycket små halter av ämnen som de inte tål medan andra individer reagerar först när exponering når viss nivå som de inte tolererar. Därför arbetar vi efter principen individuell biokompabilitet när det gäller val av material som känsliga individer får vid en sanering.

 

 

Denna metod är att likna vid ett provokationstest, men till skillnad mot vid dessa tester provas i första hand material som man har anledning att tro att patienten inte reagerar på.

Eventuella reaktioner, som registrerats tillsammans med patienten kan vara lokala från slemhinnan, eller generella symtom (så kallade fjärrsymtom).

 

 

Provkroppar, som är cirka 1 mm tjocka och med en diameter understigande 10 mm, tillverkas och patienten får bära dem mot slemhinnan under sin vakna tid, utom vid måltid. Avsaknad av lokala reaktioner och om patientens kroppsliga symtom ej förvärras, betraktas som material som är brukbara på den individen.

 

 

Vid reaktioner på materialet under provning avbryts förstås exponeringen direkt, genom att patienten tar ur provbiten, som alltså inte är fastsatt i munnen.

Vid avsaknad av reaktion pågår testen så länge som erfordras för att patienten skall känna sig säker på det positiva utfallet.

 

 

 

Skydd vid materialutbyte

 

Patienters läkare skall ha tagit ställning till eventuellt behov av antioxidanter och mineraler eller andra medikament och doserat detta på lämpligt sätt.

 

 

Vid all eliminering ur munhålan av substanser som misstänks förorsaka biverkningar skall patienten skyddas mot exponering. Kofferdam och/eller Clean-Up sug (särskild utvecklad sug) skall alltid användas, som grundskydd.

 

 

Särskilt vid bortborrning av amalgamfyllningar bör skyddet kompletteras med en friskluftsmask, som via lös placering över näsan tillåter patienten att andas av övertrycksluften, samtidigt som den får strömma ut runt kanterna, och därmed omöjliggöra för kvicksilverångan att nå andningsorganen, där upptaget annars är synnerligen effektivt.

 

 

 

Materialval

 

På grund av den individuella känsligheten finns inte något material som kan användas till alla, men keramiska material uppvisar så gott som aldrig några negativa reaktioner. Compositer är för de flesta patienter brukbara, särskilt vid lagningar av mindre omfattning. Medan glasjonomerer och andra äldre cementtyper kan lösa vissa problem för den som inte alls visar sig tåla något av de plastbaserade materialen.

 

 

När brokonstruktioner skall utföras metallfritt, kan man idag välja på glasfiberarmerad composite eller helkeramiskt material.

En konkret materialrådgivning med fabrikatnamn kan med hänsyn till att reaktionerna är individuella egentligen inte göras, men följande material har varit till stor hjälp vid saneringen av patienter med materialbiverkningar.

 

 

 

Keramer

 

Samtliga märken kan normalt användas så länge adhesiva plastbaserade cement är användbara. Måste cementering ske med fosfatcement eller glasjonomer skall endast keramik med höghållfasthet andvändas som exempelvis Procera Allceram, Vita In-ceram, DC-zirkon eller Denzir m fl. användas.

Läs mer i Kunskapsdokumenten om keramiska material här.

 
 

Compositer

 

Heliomolar eller Tetric Transluscent används om plastbasen urethandimetakrylat är önskvärd.

Sculp-It (Conquest=tidigare namn) används då patienten behöver ett material baserat på polycarbonat.

 

 

Alphadent Light-cure är det primära valet då man önskar använda ett material baserat på BIS-GMA.

Under senare år har ormocerbaserade material som Admira och det numera indragna Definite visat sig fungera bra för flertalet känsliga patienter. 

 

 

 

Övrigt

 

Kolfiberstift (Composipost), glasfiberstift och keramiska zirkoniumstift används för att ersätta metallstift i rotfyllda tänder.

 


Adhesiv cementering av dessa sker vanligen med Superbond (Clear) som är pigmentfritt och ger optimal Bonding. Zirkoniumstiften kan även cementeras med fosfatcement.

 


Adhesiven Superbond används också för många andra ändamål då överkänslighet mot compositer föreligger och/eller då optimal tätning önskas, exempelvis vid perforationer eller retrograda rotfyllningar.

 


Retec (Temporärt cement) är eugenolfritt och har visat goda biologiska egenskaper som gör att andra temporära cement endast har små användningsområden.

 


De hydratiserade keramerna som är under utveckling kommer sannolikt att ge oss ytterligare metallfria alternativ inom kort.

 
 

Ingen fullständig genomgång

 

Denna genomgång gör inte anspråk på att vara fullständig, utan skall betraktas som en orientering om de principer som används i den så kallade Uppsalamodellen som utvecklats av Biomedicinskt Dentalcentrum och Amalgamenheten vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala och som tillämpas helt eller delvis även på andra kliniker som utför sanering