Myndigheter på tunn is

 

Insamlingsbrev september 2009

 

Om man har en hög befattning inom t ex en myndighet eller i en regering medför det inte per automatik att man i alla avseenden har den kompetens som krävs för att utföra ett optimalt och ansvarsfullt arbete.
  

 

Först ett tydligt exempel

 

Den svåra finanskrisen som drabbade Sverige extra hårt i början av 90-talet orsakades bland annat av en två decennier lång och oansvarig inflationsekonomi som i huvudsak Socialdemokraterna var arkitekt till. Socialdemokraterna har senare motvilligt erkänt att deras undermåliga finanspolitik i stora avseenden var grundorsaken till att Sverige drabbades extra hårt under finanskrisen på 90-talet.  

 

The sky is the limit

 

Vid den här tiden satt Bengt Dennis som chef för Riksbanken och Sverige hade en fast växelkurs. När finanskrisen drog igång på allvar övergav ett antal andra länder snabbt sina fasta växelkurser.
 
Riksbankschefen Bengt Dennis valde dock en annan väg när han istället stegvis höjde styrräntan till hissnande 500 % för att försvara den fasta svenska växelkursen. "The sky is the limit", förklarade Dennis - det fanns med andra ord ingen gräns för hur högt riksbanken var beredd att sträcka sig. Dåvarande finansminister, folkpartisten Anne Wibble stödde Riksbanken i försvaret av kronan då hon ansåg att kostnaderna för att överge den fasta växelkursen var för hög. Försöket misslyckades dock fullständigt och inom kort tvingades Dennis överge den fasta växelkursen och istället låta den svenska kronan vara rörlig.

 

 

England använde sunt förnuft

 

England gav upp sin fasta växelkurs samma dag som Bengt Dennis höjde den svenska styrräntan till 500 %. När en journalist frågade Englands finansminister Norman Lamont om inte Bank of England kunde ha gjort som svenska riksbanken och istället försvarat valutakursen genom en liknande räntehöjning. "Yes, but we use common sense" ("Jo, men vi använder sunt förnuft"), blev finansministerns svar.
 
Framstående nationalekonomer som Nils Lundgren och Hans T:son Söderström har bedömt att svenska statens förlust för försvaret av den fasta växelkursen i början av 90-talet blev minst 25 och högst 95 miljarder kronor.
 

 

Sveriges absolut dyraste byråkrat

 

Bengt Dennis betraktas i dag av många ekonomer som en av Sveriges absolut dyraste byråkrater genom tiderna. Men han var som sagt inte ensam om orsaken till de katastrofala misstag som gjordes före och under finanskrisen i Sverige på 90-talet. Här vilar det ett tungt ansvar också på de Socialdemokratiska finanspolitikerna som bidrog med allvarliga ekonomiska misstag innan finanskrisen blev ett faktum. Bengt Dennis är duktig i många avseenden, men kompetens att på bästa sätt hantera svenska valutan i brinnande finanskris hade han trots allt inte. Hans och Riksbankens lösning på problemen var snarare som att hälla bensin på elden.
 
Regeringen Bildt som tillträdde 1991 fick ett hårt jobb att hantera krisen som anses tog slut 1994 – samma år som den borgerliga regeringen förlorade makten.
 

 

Regeringen Göran Persson fick ordning på de statliga finanserna

 

Den stora städningen av Sveriges dåliga statsfinanser kom i gång på allvar från 1996 och framåt med Göran Persson som statsminister. Persson citerade bibelordet: Den som står i skuld är icke fri. Med detta som grund betade den Socialdemokratiska regeringen successivt bort stora delar av den svenska statsskulden och svensk ekonomi tillfrisknade. Man kan gott säga att politikerna hade lärt sig mycket av misstagen som ledde fram till den svåra finanskrisen på 90-talet.
 
Den nuvarande finanskrisen har inte sin grund i felaktiga politiska beslut av politiker i Sverige utan härstammar istället från stora misstag i den Amerikanska finanspolitiken.

 

 

Även höga befattningshavare kan fatta dåliga beslut

 

De stora misstagen före och under 90-talets finanskris drabbade hela svenska folket hårt rent ekonomiskt. Misstagen visar tydligt att även höga befattningshavare kan fatta väldigt dåliga beslut som får långtgående konsekvenser för medborgarna. Konsekvensen i det här fallet blev att den svenska statsskulden rusade i höjden. Räntan på statsskulden blev efter finanskrisen den enskilt största utgiften för staten under många år. Och det var inte Bengt Dennis och de dåvarande Socialdemokratiska finanspolitikerna som fick betala det stora kalaset. Det fick istället vi som medborgare göra.
 
Om detta kunde hända under 80- och 90-talen i den svenska finansvärlden så kan man gott utgå ifrån att höga befattningshavare med undermålig kompetens kommer att fatta förödande beslut i olika sammanhang även idag, alltså inte bara inom finansvärlden.

 

 

Propagandaapparaten är nu i full gång

 

Propagandaapparaten för att vi alla skall vaccinera oss mot svininfluensan är nu i full gång och man blir nästan påmind om hur kommunistpropagandan i före detta Sovjetunionen var en gång i tiden och även hur EU-propagandan var när våra politiker ville fösa in Sverige i EU.
Alla BÖR följa med på vaccintåget! Lyssna svenska folk, alla BÖR vaccineras!

 

 

Via Internet når vi ut med information som myndigheterna väljer att mörka

 

En sak som dock skiljer dåtidens Sovjetpropaganda mot dagens vaccinpropaganda är att de som ifrågasätter vad som är på gång kan numera via Internet nå ut till väldigt många människor med information. Amalgamskadefondens information i augusti om riskerna med etylkvicksilvret har nått ut långt tack vare Internet. Mängder av bloggar och hemsidor som har många besökare har uppmärksammat det vi har framfört och vi har märkt att många har ifrågasatt ett vaccin med konserveringsmedlet tiomersal som till hälften består av etylkvicksilver.

 

 

Artikel i Aftonbladet

 

I samband med vårt förra insamlingsbrev hade vi tät kontakt med en journalist på Aftonbladet som gjorde en intervju med professor Maths Berlin om riskerna med etylkvicksilver i vaccinet. Den 6 september dök artikeln upp i Aftonbladet som kan läsas här.

 

 

Kvicksilverfritt alternativ var inte ens uppe till diskussion

 

Det Amalgamskadefonden framför allt ifrågasätter är varför Socialstyrelsen inte valde ett kvicksilverfritt vaccin. Vid ett samtal med chefen för Smittskyddsinstitutet, Anders Tegnell förklarade han att frågan om att välja ett kvicksilverfritt alternativ inte ens var uppe till diskussion i samband med beställningen. Vi menar att detta visar på en pinsam brist av kompetens hos myndigheten.
 

 

Socialstyrelsen ägnade tid åt att utreda om fler skadas fredagen den trettonde

 

Socialstyrelsen diskuterade alltså inte om man skulle välja ett kvicksilverfritt vaccin. Däremot har man under senaste tiden ägnat tid och kraft att på skattebetalarnas bekostnad utreda om fler människor skadas fredagen den trettonde.
 
Under rubriken: Fredagen den trettonde – en riktig otursdag? skriver man på sin nya hemsida:
Vem tänker inte på otur och olyckor när ”fredagen den trettonde” närmar sig? Myten om denna kombination av veckodag och dag i månaden är fast förankrad hos de flesta, men hur stämmer den med verkligheten?
 
Du kan läsa hela artikeln på Socialstyrelsens hemsida här.

Min fråga är: Varför ägnar Socialstyrelsen tid och möda åt att ta reda på om det stämmer att fredagen den trettonde skulle vara en otursdag? Har myndigheten, som annars högljutt lovsjunger orden Vetenskap och Beprövad erfarenhet börjat bli skrockfull? Hur har myndigheten tid att ägna sig åt sådant här när man inte förmår att ta reda på hur man finner ett mindre giftigt innehåll än etylkvicksilver i vaccinet mot svininfluensan?

 

 

”Lugnande” information från Läkemedelsverket

 

När nu Socialstyrelsen har försatt oss i den situationen att enda alternativet för svenska folket är att välja Pandemrix eller att istället helt avstå från vaccinet försätts riskgrupperna som kan drabbas hårt av etylkvicksilvret i en svår situation.
För myndigheterna som så smått börjar inse att de har gjort ett dåligt val handlar nu situationen uppenbarligen om att försöka rädda ansiktet så långt det är möjligt.
 
Läkemedelsverket har därför lagt ut ny och ”lugnande” information på sin hemsida den 10 september där man menar att etylkvicksilvret enbart kan ge vissa överkänslighetsreaktioner.
 
Här kan du läsa Läkemedelsverkets dokument Sammanfattning av kunskapsläget för tiomersal.

 

 

Läkemedelsverket har tagit fram nya riktlinjer inför vaccineringen

 

Läkemedelsverket har också gett ut nya riktlinjer där man förklarar att vaccinet inte skall ges till barn under tre år om barnet inte tillhör någon riskgrupp. Skälet till att man tillsvidare avråder från att ge vaccin till barn under tre år är att immunogenicitetsdata och säkerhetsdata saknas för denna åldersgrupp. Läkemedelsverket har också fastställt att barn upp till 12 år skall få halv dos i stället för full dos. Om Läkemedelsverkets ändring delvis beror på att de har tagit intryck av de risker vi har framfört om etylkvicksilvrets skadeeffekter för hjärnans utveckling lär vi nog aldrig få veta.

 

 

Etylkvicksilver skadar hjärnans utveckling hos foster i djurexperiment

 

Professor Maths Berlin, som är en av världens mest välrenommerade kvicksilverforskare är kritiskt till Läkemedelsverkets nya information:
 
-         I dokumentet Sammanfattning av kunskapsläget för tiomersal som har lagts ut på Läkemedelsverkets hemsida ser man att de har läst på lite grann om riskerna med etylkvicksilvret. Problemet är dock hur de hanterar den information de har skaffat. Det går inte att göra de jämförelser som de nu gör mellan metylkvicksilver i födan och etylkvicksilvret som skall sprutas in i kroppen. Vi vet idag att etylkvicksilver även i ytterst små mängder skadar hjärnans utveckling hos foster i djurexperiment. Inget talar för att hjärnan hos ett mänskligt foster kan vara mindre känsligt för kvicksilver, snarare tvärtom. Etylkvicksilver är ett extremt farligt gift och det går inte utesluta att det kan leda till en hämmad hjärnutveckling hos foster och barn som är särskilt känsliga för kvicksilver, förklarar Maths Berlin.

 

 

En procent av barnen kan ligga i riskzonen för att få en hämmad hjärnutveckling

 

Professor Berlin pekar också på att alla gränsvärden för miljögifter stadigt har sjunkit. Kvicksilver är här inget undantag. Världshälsoorganisationen (WHO) klargjorde 1991 i ett dokument som värderade hälsoriskerna med kvicksilver att kunskaperna var otillräckliga för att kunna fastställa en lägsta säker dos för kvicksilver. Orsaken är att det finns individer som immunologiskt gensvarar annorlunda än vad andra gör på kvicksilver. Känsligheten för kvicksilver varierar kraftigt från individ till individ.
 
-         Idén med att spruta en hel befolkning med etylkvicksilver innebär en hälsorisk. Det går idag inte utesluta att 1 % av barnen kan ligga i riskzonen för att få en hämmad hjärnutveckling som kan få negativa konsekvenser för resten av deras liv. Det är anmärkningsvärt att myndigheterna inte har tillämpat försiktighetsprincipen i detta fall, särskilt med hänsyn till att det fanns möjlighet att använda ett kvicksilverfritt vaccin. Att de nu försöker släta över problemen och undviker att tala sanning leder till att förtroendet för myndigheterna minskar, menar Berlin.
 

 

Myndigheterna tvingas försvara felaktigheter i den roll de sitter i

 

Professor Berlin har kontaktat Läkemedelsverket igen och kritiserat den nyligen utlagda sammanfattningen av tiomersal på deras hemsida. Det lär dock inte bli någon förändring på Läkemedelsverkets hemsida eftersom de anställda cheferna är hårt styrda av myndighetens regelverk. I nuvarande situation skulle det bli ett kaos om de inte godkände vaccinet som Socialstyrelsen har beställt. Myndigheterna har satt sig i en sits som inte går att komma ur. Därför tvingas de försvara felaktigheter i den roll de sitter i. Det är väl först när de ansvariga pensioneras som de får möjlighet och friheten att säga hur det egentligen låg till.

 

 

Var och en måste ta ställning själv

 

Kvar står nu det faktum att svenska folket enbart kommer att erbjudas ett vaccin med etylkvicksilver. Även om välvilliga och kunniga hälsoexperter delar med sig av goda råd om optimal nutrition, att sova och motionera tillräckligt, att tvätta händerna ofta och inte vara nära smittade människor, samt att leva ett stressfritt liv med mera för att hålla sitt immunförsvar så vitalt så man kan klara sig utan vaccinet, så kommer det ändå att vara många som inte får del av den informationen eller kan ta den till sig på ett adekvat sätt.
 
Alla har heller inte ett immunförsvar som kan optimeras tillräckligt för att stå emot infektioner. Vi är väl medvetna om att det finns riskgrupper för svininfluensan som trots etylkvicksilvret kan tänkas ha nytta av vaccineringen. Var och en måste själv ta ställning hur man skall göra.
 
Amalgamskadefonden tar dock med det vi skriver om vaccinet inget ansvar för konsekvenserna oavsett om man låter sig vaccineras eller inte. Inte ens leverantören av Pandemrix, GlaxoSmithKlein Biologics tar något ansvar för konsekvenserna av sitt eget vaccin. Däremot tjänar de en förfärlig massa pengar på beställningen från Socialstyrelsen.
 

 

”Du behöver inte vara orolig för etylkvicksilvret”

 

När jag i skrivande stund ringer en informatör på Socialstyrelsen för att fråga vem som tar på sig skadeståndsansvaret för dem som kan komma att skadas av vaccinet får jag svaret:
 
-         Ja det var en intressant fråga som jag inte kan svara på, svarade kvinnan.


Kvinnan ringer sedan tillbaka några minuter senare och berättar att det är Patientförsäkringen som skall ta hand om skadeståndsärenden. Hon berättade också att jag inte behöver vara orolig för etylkvicksilvret eftersom det har använts i stor omfattning under många år i vacciner.
 
-         Menar du att bara för att det har använts under många år så är det ofarligt? frågade jag.


-         Jae, svarade kvinnan lite svävande.
 
Jag insåg direkt att den här kvinnan saknade elementära kunskaper och var heller inte särskilt mottaglig för att skaffa sig sådana. Jag avrundade samtalet ganska omgående. Om hennes resonemang hade stämt då hade ju tobaken fortfarande varit ofarligt eftersom den har använts under många år. För att inte tala om alkoholen och droger och alla tänkbara giftiga kemikalier.
 
Vad är det för folk de har anställt på Socialstyrelsen egentligen? 

 

 

”Socialstyrelsen brukar hänvisa fel”

 

På kvinnans inrådan ringer jag dock Patientförsäkringen för att fråga hur stora beviskraven och skadeståndsbeloppen kan bli om man skadas av Pandemrix. Kvinnan hos Patientförsäkringen förklarade att informatören på Socialstyrelsen hade hänvisat mig till fel ställe.
 
-         De brukar hänvisa fel. De kan inte det här med skadeståndsförsäkring för patienterna. Det är för djup kunskap för dem, svarade kvinnan.


-         Är detta för djup kunskap för dem, frågade jag?


-         Ja det är det. Patientförsäkringen täcker för skador inom vården men har ett undantag vid biverkningar från läkemedel. Du skall ringa Läkemedelsförsäkringen i stället.
 

 

Lägre bevisbörda hos Läkemedelsförsäkringen

 

Jag ringer Läkemedelsförsäkringen och får då tala med en kunnig kvinna som förklarade att det kan finnas möjlighet att få skadestånd om man skadas av vaccinet.
 
-         Bevisbördan för patienten är betydligt lägre hos oss för patienterna än om de väljer att gå till domstol om de skadas av ett läkemedel. Det skall dock finnas ett övervägande sannolikt samband mellan vaccineringen och skadan, berättade kvinnan.
 
Det görs mellan 700 och 1 200 anmälningar till Läkemedelsförsäkringen varje år. En tredjedel av anmälningarna leder till att de drabbade får ersättning enligt vad som kallas Godkänd läkemedelsskada. Ersättningen varierar dock kraftigt beroende på skadans omfattning och vilken ålder och livssituation den drabbade är i, berättade kvinnan.
 
Hur stor möjligheten är att få ersättning om ett barn får Damp/ADHD eller Autism av etylkvicksilvret i vaccinet återstår att se. Till detta krävs bevis i form av medicinsk data och offentliga studier. Om många barn t ex får Damp/ADHD efter vaccineringen kommer sannolikt trycket från allmänheten bli omfattande för att fastställa om etylkvicksilvret kan ha orsakat detta.
 
Vi skall inte ta ut något nederlag i förskott då det gäller bevisfrågan. Om vi upptäcker skador efter massvaccineringen behövs tuffa advokater och aktörer för att driva igenom ersättning för de drabbade.
 

 

”Det låter som om vi skall förbereda oss på att ta emot en hel del nya fall”

 

Kvinnan på Läkemedelsförsäkringen blev intresserad när jag berättade om de farhågor om etylkvicksilvret som professor Berlin har lyft fram.
 
-         Det låter som att vi skall förbereda oss på att ta emot en hel del nya fall framöver, avslutade kvinnan.
 

 

Även risker med Skvalen

 

Vad de negativa effekterna av massvaccineringen kommer att bli kan vi i inte veta förrän hela manövern är genomförd. Att det finns risker står dock klart, inte bara med etylkvicksilvret utan även med en annan ingrediens i Pandemrix nämligen Skvalen. Detta ämne finns normalt i kroppen och är ett förstadium till kolesterol som bland annat behövs för att bygga upp cellmembran.
 
Misstanken är att Skvalenet i vaccinet retar fram antikroppar hos den som vaccineras som senare angriper kroppens eget Skvalen. Vaccineringen med Skvalen misstänks ligga bakom många sjukdomsfall bland militärer som fick vacciner före Gulfkriget. Många av dem har insjuknat i kronisk trötthet, fibromyalgi och koncentrationssvårigheter efter Gulfkriget.

 

Ett telefonnummer som du bör spara i plånboken

 

Vi behöver nu sprida information om att vara särskilt vaksamma över skador som kan dyka upp efter massvaccineringen och som kan ha ett samband med ingredienser i vaccinet. Ett telefonnummer som kan vara lämpligt att spara i plånboken är därför numret till Läkemedelsförsäkringen. Numret är 08 - 462 37 00. Folk du möter och som inte mår så bra efter vaccineringen kanske behöver ditt tips om vart de skall vända sig.
 

 

Orsaker till lågt förtroende för Socialstyrelsen

 

Man kan gott fråga sig varför Amalgamskadefonden inte litar på Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets lugnande besked om etylkvicksilvret i vaccinet?
 
Vi har två orsaker. För det första besitter professor Maths Berlin omfattande kunskaper om riskerna med kvicksilver. Han är en av världens mest välrenommerade kvicksilverforskare och hans ord väger mycket tungt på det här området.
 
Den andra orsaken är att Socialstyrelsen under decennier har mörklagt hälsoriskerna med kvicksilver från amalgamfyllningar. Mängder av drabbade människor har tyvärr fått erfara denna bistra sanning. Följden har blivit att de inte fått någon vård från samhället.
 
Jag talade med en riksdagsledamot för några dagar sedan som själv förvånat har bevittnat hur underliga och motspänstiga turerna var när Socialstyrelsen fick 20 miljoner av staten för några år sedan till bland annat forskning om hälsoriskerna med kvicksilver från amalgam. När väl sedan Socialstyrelsen fördelade pengarna gick det mesta till forskare som av gammal hävd har försvarat amalgamet.
 
Man behöver inte ägna lång tid åt att finna konstigheter hos myndigheten och man behöver inte vara särskilt intelligent för att se att en hel del inte står rätt till hos Socialstyrelsen. När de nu har begått misstaget att beställa ett vaccin med etylkvicksilver har Läkemedelsverket tvingats in i dansen om hur man mörkar för allmänheten. Dansen äger rum på tunn is.

 

 

Fungera som lärare åt myndigheter

 

Det känns ibland som att Amalgamskadefonden måste fungera som lärare åt myndigheter som både saknar kunskap och dessutom inte vill tala sanning inför medborgarna. Socialstyrelsen fick 2008 hela 950 miljoner för att sköta sitt uppdrag. Läkemedelsverket fick för samma år 390 miljoner för sitt uppdrag.
 
Amalgamskadefonden fick 2008 in betydligt mindre än en halv miljon i gåvor från allmänheten och skall med dessa små medel bland annat försöka blottlägga misstag som myndigheterna ställer till med. Behovet av större intäkter till Amalgamskadefonden är stort. Du är välkommen att hjälpa oss.

 

 

Därför slår vi larm

 

Nu odlar inte Amalgamskadefonden något udda specialintresse där vi i alla sammanhang notoriskt vill kritisera myndigheterna. Det vill vi helst slippa att göra. Men när de hanterar saker på ett så oprofessionellt sätt och sedan undviker att vara ärliga mot medborgarna då kan vi inte hålla tyst.
 
Amalgamskadefondens fokus ligger på att bereda människor en så giftfri miljö som möjligt i synnerhet när det gäller kvicksilver. När det gäller Socialstyrelsens ogenomtänkta beslut att köpa in ett vaccin med ett så giftigt ämne som etylkvicksilver då är det vår skyldighet att informera allmänheten om hälsoriskerna för framför allt genetiskt känsliga foster och barn som kan drabbas av en hämmad hjärnutveckling. Vårt mål är här att ge barnen bästa möjliga förutsättningar för ett gott och framgångsrikt liv. Det är därför vi slår larm.
 

 

Amalgamskadefonden är i behov av extra stöd

 

Under senaste veckorna har vi av naturliga skäl varit mer fokuserade på etylkvicksilvret i vaccinet än på problemen med att amalgamskadade behöver få vård. Politikerna är dock nu tillbaka i Regeringen och Riksdagen efter sommaruppehållet och vi har redan haft några viktiga samtal med dem om de åtgärder som planeras för de amalgamskadade. Vi kommer att fortsätta det här arbetet under hösten.
 
Amalgamskadefonden är fortfarande i stort behov av extra ekonomiskt stöd. Vi lever med en så mager ekonomi att den tyvärr påverkar våra möjligheter att accelerera takten i kampen för de drabbade. Därför behöver vi verkligen ditt stöd och ber dig nu att sätta in din gåva till Amalgamskadefondens Plusgiro 90 07 65 - 9 redan idag. Vi vill också be dig att stimulera någon vän att börja stödja Amalgamskadefonden. Med ett stort tack på förhand!
 
För ett kvicksilverfritt Sverige
 
Thomas Karlsson
Generalsekreterare