Bara två månader efter kvicksilverförbudet: - Nu skall alla svenskar få vaccininjektioner med kvicksilver

  

 

Insamlingsbrev augusti 2009

 

Efter åratal av kamp mot användningen av kvicksilver i amalgam och i många andra produkter fick vi äntligen ett förbud den 1 juni i år.

 


Men den 24 juli – mindre än två månader efter förbudet - avslöjade Jönköpingsposten att det nya vaccinet mot svininfluensan kommer att innehålla konserveringsmedlet tiomersal som är en kvicksilverförening som innehåller etylkvicksilver.

 

När jag fick veta detta kontaktade jag omgående professor Maths Berlin som är ordförande i Amalgamskadefondens vetenskapliga råd och anses vara en av världens mest välrenommerade kvicksilverforskare.

 

 

 

Etylkvicksilver skadar hjärnans celler

 

Maths Berlin blev djupt bekymrad över myndigheternas beslut att köpa in 18 miljoner vaccindoser med 2,5 mikrogram etylkvicksilver* i varje dos till hela svenska befolkningen. Etylkvicksilver tar sig lätt in i hjärnan och kan vara farligare än metylkvicksilver. Det sönderfaller snabbt till oorganiskt kvicksilver som effektivt skadar hjärnans celler. När detta inträffar under hjärnans utveckling hos foster och barn kan oreparabla skador uppstå med ett livslångt lidande som följd.

  
 

De värsta riskgrupperna för de mängder etylkvicksilver som nu är tänkt att sprutas in i varje svensk är:

 

  • Foster hos gravida. Här kan den svåraste skadan uppträda eftersom fostrets hjärna är extremt känsligt för kvicksilver. De skador som kan inträffa kan leda till att fostret får hjärnskador som redan tidigt i livet kan yttra sig i form av diagnoser som autism, Damp/ADHD. Varje förälder som har fått barn med sådana diagnoser vet vilken smärta och oerhörd kamp det kan vara för att hjälpa sina barn till ett någorlunda drägligt liv.

 

  • Barn i åldern upp till omkring 10 år. Två och ett halvt mikrogram etylkvicksilver vid två tillfällen är t ex en stor dos för en tvåårings hjärna.

 

  • Vuxna människor med genetisk känslighet för kvicksilver. Sannolikheten är här inte stor att det kan leda till bestående skador, men den som har den här känsligheten kan få symtom från kvicksilvret i vaccinet. Dessbättre kommer hälsoproblemen sannolikt vara av övergående karaktär.

 

 


Vart tog förbudet mot kvicksilver vägen?

 

Man kan gott fråga sig vart förbudet mot kvicksilver tog vägen? Det regeringsbeslut om förbud mot varor som innehåller kvicksilver som trädde i kraft den 1 juni 2009, gör undantag för bland annat humant läkemedel. Den harmonierade lagstiftningen i EU är så stark på det här området att den råder över svensk lagstiftning och därmed inte tillät Sverige att förbjuda kvicksilver i läkemedel.

 

 

 

Socialstyrelsen utförde beställningen

 

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av Regeringen att beställa vaccin mot svininfluensan till hela svenska folket. Läkemedelsverket har sedan uppdraget att ta ställning till om vaccinet skall godkännas.

 

 

 

Amalgamskadefonden har framfört skarpa synpunkter

 

Både Maths Berlin och undertecknad har kontaktat Läkemedelsverket och Socialstyrelsen och framfört skarpa synpunkter på beslutet att välja vaccin med etylkvicksilver som konserveringsmedel. Vi har begärt att Socialstyrelsen skall redovisa bedömningsunderlaget inför beslutet att välja ett vaccin med etylkvicksilver.

 

Via mejl har vi fått åtskillig information från Socialstyrelsen om beslutet men inget där vi kan finna att de redovisar något eget bedömningsunderlag. De hänvisar istället till Europeiska läkemedelsverkets (European Medicine Agencys som förkortas EMEA) bedömning som professor Berlin anser är felaktig på den punkten där de anger att tiomersalet skulle vara riskfritt. För ett sådant uttalande saknas underlag.

 

 

 

Myndigheternas enda åtgärd: Ge lugnande besked till allmänheten

 

Vi har också begärt att man tar fram ett alternativ som är kvicksilverfritt så att de som i vart fall vill välja ett sådant kan göra det. Myndigheterna har visserligen lyssnat när vi har framfört våra synpunkter men inte vidtagit några andra åtgärder hittills än att de har gått ut med lugnande information om riskerna med etylkvicksilvret på deras hemsidor.

 

 

 

Ett kvicksilverfritt vaccin diskuterades inte inför Socialstyrelsens beställning

 

Vid ett samtal den 12 augusti 2009 med Socialstyrelsen medgav de att de inte ens hade haft uppe till diskussion om de skulle välja ett kvicksilverfritt vaccin. Vid samtalet angav de att de inte heller hade fått in något anbud från läkemedelsbolagen Baxter Medical AB och Novartis som har utvecklat kvicksilverfria pandemivacciner. Socialstyrelsen begärde in anbud på pandemivaccin från flera läkemedelsbolag i maj 2007 för att förbereda sig inför en eventuell pandemi.

 

 

 

Baxter Medical hade lämnat anbud på kvicksilverfritt vaccin

 

När jag fick veta detta kontaktade jag Baxter Medical och ställde frågan om varför de inte hade lämnat något anbud till Sverige. En kvinnlig medarbetare undersökte min fråga och återkom någon timma senare och berättade att de hade dokument på att de hade lämnat anbud på ett kvicksilverfritt vaccin till Socialstyrelsen redan den 8 maj 2007.

 

 

 

Tillverkningen av kvicksilverfritt vaccin är uppbokad

 

Enligt Socialstyrelsen är nu all tillverkning av kvicksilverfritt vaccin uppbokad och att det kan ta upp till ett år innan man kan få fram ett kvicksilverfritt alternativ. Kvinnan jag talade med på Baxter Medical kunde bekräfta att all deras produktion var kontrakterad till andra länder närmaste tiden. Inte ens de anställda på Baxter Medical i Stockholm kan få sitt eget kvicksilverfria vaccin utan är hänvisade till Pandemrix, det vaccin som Sverige nu har köpt in och som innehåller etylkvicksilver.

 

 

 

Det finns all anledning att oroa sig över situationen

 

Professor Maths Berlin anser nu att det finns all anledning att oroa sig över situationen.

 

- Det finns inget underlag som stöder att dosen 2,5 mikrogram etylkvicksilver i vaccinet är riskfritt och det finns dessutom  underlag för skälig misstanke att det finns risker med den dosen av kvicksilver som finns i vaccinet. De undersökningar som Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och EMEA stöder sig på kan inte utesluta en betydande risk för påverkan på hjärnutvecklingen hos foster och barn, menar Berlin. 

 

 

 

Ingenting utesluter att 1 % av barnen kan få hämmad hjärnutveckling

 

Maths Berlin ställer sig nu frågan hur många barn myndigheterna kan tillåta att bli skadade av kvicksilvret i vaccinet.

 

- Hittills har inte någon undersökning presenterats som utesluter att 1 % av de exponerade barnen kan få en hämning av hjärnutvecklingen. Omkring 1 miljon barn som är under 10 år kan komma att vaccineras och då kan detta drabba ett stort antal av dem. Om det finns misstanke om risker och det saknas underlag för att bedöma storleken på risken skall försiktighetsprincipen gälla. I detta fall har uppenbarligen myndigheterna nonchalerat försiktighetsprincipen vilket är helt oacceptabelt menar Berlin.

 


Gravida och barn skall definitivt avstå från att vaccineras med Pandemrix

 

Pandemrix är i skrivande stund godkänt för åldrarna 18 – 60 år men kommer enligt Socialstyrelsen inom kort godkännas även för barn från 6 månaders ålder.

 
Professor Berlin anser dock att gravida och barn definitivt skall avstå från att vaccineras med Pandemrix.


- Jag anser att riskerna att få men för livet är för stora för barnen. Även som vuxen skall man avstå från vaccinet om man är känslig för kvicksilver. När myndigheterna påstår att vaccinet är säkert då lurar man folk. Myndigheterna måste helt enkelt ta fram ett kvicksilverfritt alternativ för barn och gravida kvinnor, menar Berlin.

 

 


Riskerna med etylkvicksilvret kan nå ut i media

 

Eftersom myndigheterna inte har lyssnat på våra varningsrop och istället har valt att mörklägga riskerna har Amalgamskadefonden nu kontaktat media. Vid pressläggningen av det här insamlingsbrevet har vi fått vissa öppningar på den fronten. Vi hoppas nu att inga andra storslagna nyheter dyker upp som tränger bort den information vi behöver nå ut med. 

 

 


Vaccineringen kan rädda liv

 

Vi är väl medvetna om att vaccinering i en pandemisituation kan rädda många liv. Den influensa vi står inför är inte helt ofarlig. Risken att dö i influensan varierar dock kraftigt mellan olika länder. Enligt den statistik som redovisas från Världshälsoorganisationen när det här insamlingsbrevet skrevs har var 97:e person som insjuknat i Syd- och Nordamerika avlidit. Med de siffror som hittills redovisats för Europa har bara var 636:e avlidit. Sannolikt beror skillnaden i dessa siffror på möjligheterna att få professionell vård.

 

 

 

Socialstyrelsen saknar kompetens om riskerna med kvicksilver

 

Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsen bedömer att mellan

400 000 till 5 miljoner svenskar kan drabbas. Det är naturligtvis vällovligt att myndigheterna vill förhindra problem som en pandemi kan ställa till med, men man har uppenbarligen inte haft kompetens nog att inse att man borde ha avstått från att välja ett vaccin som innehåller etylkvicksilver. Därmed skapar man många nya problem.

 

 

 
Alla som vaccineras får inte skydd mot svininfluensan

 

Även om hela befolkningen vaccineras med Pandemrix lär vaccinet ändå inte fungera på alla. I de prototyptester som har gjorts har det visat sig att 16 % av de personer som fått vaccinet når inte upp till tillräckliga nivåer av antikroppar som kan skydda dem mot influensan. Denna mätning har gjorts tre veckor efter andra vaccineringen.

 

 


Tillverkaren friskriver sig från allt ansvar för biverkningar och skador

 

Det finns alltid mer eller mindre allvarliga biverkningar vid vaccinering som måste vägas mot fördelarna. Det här är naturligtvis ingen lätt situation. Det är som att välja mellan pest eller kolera i synnerhet för riskgrupperna som kan drabbas illa av etylkvicksilvret.

 
Läkemedelsbolaget som producerar Pandemrix är GlaxoSmithKline Biologicals. Företaget är världens ledande vaccinbolag. I sitt avtal med svenska staten friskriver sig tillverkaren allt ansvar för biverkningar och skador som kan uppkomma av vaccinet.

 

 

Vi måste vaka över den seger vi har vunnit

 

Med förbudet mot amalgam erövrade vi i praktiken ny mark. Men den 24 juli stod det helt klart för mig att vi under överskådlig tid måste vaka över den seger vi har vunnit. Det finns gott om inkompetenta tjänstemän hos de svenska myndigheterna vars naiva uppfattningar på kvicksilverområdet måste blottläggas och bekämpas både i dag och i framtiden.

 

 

 
Vi behöver ditt stöd

 

Amalgamskadefondens ekonomi har varit under press sedan i våras och vi är fortfarande i mycket stort behov av ekonomiska resurser för att kunna gå vidare med vårt uppdrag.

 

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket tänker nu på allvar spela rysk roulett med våra barns mentala hälsa i vårt land. De senaste veckorna har vi varit helt fokuserade på att försöka mildra riskerna av detta. Många andra viktiga frågor är också under bearbetning för att de amalgamskadade skall få hjälp framöver. Vi behöver ett extraordinärt stöd från dig som givare inför höstens utmaningar. Därför ber jag dig att sätta in din gåva på Amalgamskadefondens plusgiro 90 07 65 - 9 i dag och jag vill framföra ett stort tack på förhand!

 

 

För ett amalgamfritt Sverige

 

Thomas Karlsson

Generalsekreterare

 

 

*Rättelse: 

Amalgamskadefonden har tidigare angett att konserveringsmedlet Tiomersal skulle innehålla 5 mikrogram etylkvicksilver i vaccinet Pandemrix. Rätt uppgift är att Tiomersal innehåller 2,5 mikrogram etylkvicksilver.

 

Enligt professor Maths Berlin ändrar inte detta bedömningen av riskerna med etylkvicksilvret i Tiomersal som finns i vaccinet Pandemrix. Anledningen är att osäkerheten i kunskapsunderlaget är så stor att denna ändring av dosen etylkvicksilver faller inom felmarginalen.