Så här vill Alliansregeringen börja hjälpa de amalgamskadade

  

2010-03-30

 

Amalgamskadefonden kan nu avslöja att Socialdepartementet inom kort kommer att ta första steget för att de amalgamskadade skall få hjälp. Det första steget innebär ett initiativ om information till allmänheten om vilka hälsoproblem som kvicksilver i amalgamfyllningar kan ställa till med och hur man som patient skall kunna komma vidare för att få hjälp att bli frisk.

 

 

Möte med Sjukvårdsrådgivningen


Amalgamskadefonden har därför haft ett första möte med Sjukvårdsrådgivningen om detta i början av mars. Vi träffade VD:n Ellen Hyttsten och biträdande redaktionschefen Anne-Lie Krook. Mötet blev konstruktivt och vi kommer inom kort återkomma till varandra om hur det här arbetet skall genomföras.

 

När vården skall byggas upp för de amalgamskadade är det många pusselbitar som skall komma på plats. Allt måste därför ske stegvis och från Amalgamskadefondens sida är vi positiva till att det nu äntligen börjar röra på sig.   

 

 

Stora brister i sjukvården för de amalgamskadade


Många som hör av sig till Amalgamskadefonden är bekymrade över hur sjukvården fungerar idag när man misstänker att man har blivit sjuk av sina amalgamfyllningar. Jag brukar då ofta förklara att sjukvården på det här området i Sverige är mycket eftersatt och kan jämföras med hur det en gång var för svenskarna som emigrerade till USA på 1800-talet.

 

När de väl kom fram fanns inga färdigbyggda och inredda hus att bo i, ingen spis att laga mat på, ingen arbetsplats att få en inkomst från, inga sjukhus som kunde ta hand om sjuka och
heller inga antibiotika mot livshotande bakterieinfektioner. Kort sagt där saknades det mesta. De som emigrerade till USA fick helt enkelt bygga landet och sin tillvaro själva.

 

 

Hanterar symtom men lämnar orsaken orörd


På liknande sätt är det när det gäller vården av de amalgamskadade i vårt land. Bristen på kunskap är omfattande vilket ställer till problem både för den behandlande läkaren men också för patienten. Det här leder ofta till att patienten i bästa fall kan få viss symtomlindring med hjälp av något läkemedel, men själva orsaken till problemen lämnas orörd. Många gånger känner varken läkaren eller patienten till att det är kvicksilvret från amalgamfyllningarna som orsakar hälsoproblemen.

 

Behovet av mer omfattande åtgärder är stort och precis som det tog tid att bygga landet och sin tillvaro för emigranterna som flyttade till USA, så kommer det också att ta tid och krävas mycket arbete innan vården för de amalgamskadade fungerar tillfredsställande.

 

 
Målet med Hälso- och sjukvårdslagen

I den svenska Hälso- och sjukvårdslagen står det i 2 §: Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.

 

Det är bara att konstatera att det här målet inte har uppnåtts när det gäller de amalgamskadade. För den drabbade är det här mycket olyckligt. Även samhället är en stor förlorare när patienterna måste gå från läkare till läkare, ibland under många år, utan att få hjälp med grundorsaken till sina hälsoproblem. Varje onödigt läkarbesök innebär ju också en onödig kostnad för samhället.

 

 

Problem finns kvar tills man gör något åt dem


Amalgamfrågan har varit infekterad och besvärlig att hantera, men det reducerar inte behovet av att reda ut problemen. Snarare tvärtom.

 

Det finns idag mängder av exempel på patienter som har tillfrisknat helt eller delvis efter en professionellt genomförd amalgamsanering. Problemen finns dock kvar för alla patienter som har blivit sjuka av kvicksilvret i sina amalgamfyllningar, men inte känner till att det är fyllningarna som är orsaken. Problemen finns också kvar för alla de patienter som har stor anledning att misstänka att orsaken är kvicksilvret i sina fyllningar, men som inte får hjälp med kostnaden för amalgamsanering och rehabilitering.

 

Problem brukar finnas kvar tills man löser dem.

 


Ett första viktigt steg


Det första steget som Socialdepartementet i Alliansregeringen nu påbörjar är därför ett viktigt steg i rätt riktning. Det är mycket efterlängtat och vi förväntar oss att första steget snart åtföljs av fler positiva åtgärder för de amalgamskadade. Vi kommer att rapportera om utvecklingen.

 

Vi behöver ditt fortsatta stöd. Vår ekonomi är ansträngd och varje summa du kan och vill skänka till Amalgamskadefonden är oerhört viktig. Det är ditt trogna stöd som gör det möjligt för oss att driva kampen vidare. Låt oss visa nästa generation att vi aldrig gav upp. Att vi inte bara nöjde oss med att få bort amalgamet utan också såg till att de drabbade fick information och vård. Sätt in din gåva till Amalgamskadefondens Plusgiro 90 07 65 - 9 idag!

Med ett varmt tack på förhand.

 

 

För ett amalgamfritt Sverige


Thomas Karlsson

Generalsekreterare