Skarpa frågor till partierna

  

2010-08-28 

 

Om bara några veckor är det val i Sverige igen. Då avgörs vilken Regering som skall styra vårt land under de kommande fyra åren. Det är med andra ord viktigt att ta reda på vad partierna vill göra för de amalgamskadade under nästa mandatperiod.

 

Jag har läst igenom samtliga partiers partiprogram på hälsoområdet och kan konstatera att de rymmer en del rejäla överraskningar, både positiva och negativa. Däremot nämner inget parti vad de vill göra specifikt för de amalgamskadade. Därför har vi nu konfronterat Riksdagspartierna med tre skarpa frågor från vårt perspektiv.

 

De flesta politiker har mycket ringa kunskap om vilka svåra hälsoproblem som amalgamfyllningar kan ställa till med. Därför börjar vi med att upplysa politikerna om några viktiga fakta. Därefter kommer frågorna.

 

Så här ser de fakta och de frågor ut som vi har ställt till Riksdagspartierna:

 

 

1) 

 

Fakta:


Kemikalieinspektionen delar in olika gifter i tre faroklasser:

 

1) Mycket Giftiga.
2) Giftiga
3) Hälsoskadliga


Amalgamfyllningar placeras i den farligaste klassen: "Mycket Giftiga" redan om de skulle innehålla 2 % kvicksilver. Amalgamfyllningarna hos svenska folket innehåller hela
50 % kvicksilver. När väl en amalgamfyllning har borrats bort betraktas den plötsligt som högriskavfall och skall slutförvaras flera hundra meter ner under marken med liknande säkerhetsföreskrifter som för kärnkraftsavfall.  
 
Nya amalgamfyllningar förbjöds den 1 juni 2009. Detta är mycket bra, men efter förbudet finns ändå det största problemet kvar:

 

Över 3,5 miljoner människor i Sverige har mycket giftiga amalgamfyllningar i sina tänder. Rent vetenskapligt finns det idag skäl att anta att uppemot 35 000 svenska amalgambärare kan ha svåra biverkningar från kvicksilvret i sina amalgamfyllningar. Trots detta finns det ingen vård för den här patientgruppen i Sverige. Dessa patienter vandrar istället runt i sjukvården till omfattande kostnader för samhället och ett stort lidande för de drabbade utan att de får någon hjälp.


Detta är mycket olyckligt både för de drabbade och för Sveriges ekonomi. Flera undersökningar visar att 70 - 80 % som går igenom en amalgamsanering tillfrisknar väsentligt eller helt efter saneringen.
 


Fråga 

Vilka åtgärder kommer ni att genomföra under nästa mandatperiod för att de amalgamskadade skall få vård och hjälp om ert parti hamnar i Regeringsställning? 
 

 

2) 

 

Fakta


Enligt Tandvårdsförordningen (1998:1338) §§ 6 och 7 skall amalgamskadade patienter ha möjligheter att få kostnaden för en amalgamsanering betald av landstinget till vanlig sjukvårdstaxa. Socialstyrelsen gjorde 2001 en Uppföljning av landstingens tandvård enligt tandvårdslag och tandvårdsförordning.

 

I uppföljningen kom man fram till att det mellan landstingen finns stora skillnader i tolkningen och tillämpningen av tandvårdsförordningen avseende vilka individer och vilken behandling som skall omfattas av denna del av tandvårdsstödet. Skillnaderna är så stora att det föreligger en oacceptabel rättsosäkerhet menade Socialstyrelsen*.

 

Trots Socialstyrelsens påpekande 2001 om en acceptabel rättsosäkerhet har ingen förändring skett hittills på det här området. Under 2008 fick endast 148 patienter sin sanering betald enligt högkostnadsskyddet utifrån paragraf 7 i Tandvårdsförordningen.
 
Det är patientens läkare som skall ansöka om sanering enligt högkostnadsskyddet. Många patienter vittnar om en stor frustration när man möter landstingens långdragna och rättsosäkra
förhandsbedömningar. Många läkare vägrar också att hjälpa patienterna med att sända in ansökningar till landstingen om sanering enligt högkostnadsskyddet. Förlorare i det här sammanhanget är både den drabbade men också Sveriges ekonomi.

 

Mängden patienter som vill gå igenom en amalgamsanering är inte särskilt stor eftersom det är en påfrestande process att ta sig igenom. Amalgamskadefonden föreslår därför att Tandvårdsförordningen förändras så att kravet på att landstinget ska göra en förhandsbedömning tas bort helt och att patienten utifrån eget beslut kan få gå igenom en amalgamsanering enligt högkostnadsskyddet. Vi föreslår dock att en läkare skall intyga att det inte föreligger några medicinska hinder hos patienten innan man går igenom en amalgamsanering.

* http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/11534/2001-125-33_200112534.pdf
 


Fråga

Om ni hamnar i Regeringsställning under nästa mandatperiod, vill ni då driva igenom en förändring av Tandvårdsförordningen så att patienten själv kan få besluta om att gå igenom en amalgamsanering enligt högkostnadsskyddet efter att en läkare intygat att det inte föreligger några medicinska hinder? 
 

 

3) 

 

Fakta

Huvudproblemet med amalgamfyllningar är att de frigör farlig kvicksilverånga dygnet runt. Frisättningen ökar när man tuggar tuggummi och borstar tänderna men även när man äter eller dricker något varmt eller surt. Den frigjorda kvicksilverångan andas in i stor utsträckning och tas till 80 % upp i lungsystemet och går sedan vidare ut i blodomloppet där ångan omvandlas till tvåvärt kvicksilver som är en giftig aktiv form av kvicksilver.


Det är därmed inte riskfritt att gå igenom en amalgamsanering eftersom det frigörs betydande mängder kvicksilverångor vid borrning i amalgam. Medvetna tandläkare har därför utvecklat metoder för att fånga upp kvicksilverångorna och därmed utföra en sanering så att risken för skador hos patienten minimeras. Det finns ännu inte någon utbildning där tandläkare certifieras för den här typen av säker amalgamsanering. Det finns också en stor brist på tandläkare som har kunskaper om den här formen av säker amalgamsanering.

 

 

Fråga

Om ni får glädjen att ingå i Regeringen efter valet, vill ni då under nästa mandatperiod medverka till att de tandläkare, som redan har utvecklat genomtänkta metoder för att utföra en säker sanering, får ansvaret och ekonomiska resurser till att arbeta fram en obligatorisk och officiell certifiering för tandläkare som skall sanera patienter med amalgamfyllningar?

 


Det återstår nu att se vilka svar som Riksdagspartierna lämnar till oss. Vår tanke är att kunna presentera svaren för dig några dagar före valet i september.

 

 
Vi behöver ditt fortsatta stöd


Hösten kommer att bli viktig i kampen för att de amalgamskadade skall få vård. Vi kommer att följa upp vårt nyligen insända förslag till Socialdepartementet om hur allmänheten bör kunna få information från samhället om hälsoriskerna med kvicksilver från amalgam. Vi kommer också att sätta press på den Regering vi får efter valet om att de amalgamskadade snarast måste få vård.
Fortsätt därför att stödja oss. Vi är helt beroende av ditt stöd och vädjar till dig att sätta in din gåva till Amalgamskadefondens Plusgiro 90 07 65 - 9 redan idag. Med ett varmt tack på förhand!

 

För ett amalgamfritt Sverige
 
Thomas Karlsson
Generalsekreterare