Kraftig EU-reaktion mot svensk önskan om amalgamförbud


Sverige anmälde till EU och WTO i början av året att vi vill införa ett förbud mot amalgam från

1 januari 2007. EU har nu reagerat ganska kraftigt mot det föreslagna svenska förbudet.

I en labyrint av byråkratiska hänvisningar till en mängd lagar och förordningar och inte minst till artikel 28 i EG-fördraget, som säger att ett land inte får förbjuda en vara som är tillåten att säljas i ett annat EU-land, förefaller det som om EU gör allt för att stoppa det vällovliga svenska förslaget. Om förslaget ändå genomförs utan ändringar hotar man med att föra ärendet vidare till domstol.

 

I sitt svar anser EU bl a att ”För dentalt amalgam påvisar den tillgängliga informationen inte fullt ut att nuvarande alternativ skulle uppfylla samma kvalitets- och säkerhetskriterier som kvicksilveramalgam för att garantera patienters tandhälsa...”

 

EU-kommissionen går så långt i sitt svar att man ”uppmanar de svenska myndigheterna att avskaffa det aktuella förbudet för kvicksilver, eller bevisa att det är nödvändigt och proportionerligt för att motverka de identifierade riskerna.”

 

Man får således inget gratis i den här världen. I synnerhet inte när vårt land är medlem i EU.