Processen är igång…

 

Under senaste månaden har Amalgamskadefonden uppvaktat både Riksdagens Socialutskott och Socialdepartementet. Vi har tydligt förklarat att det nu måste till krafttag för att samhället skall ta hand om de amalgamskadade på ett anständigt sätt. I våra uppvaktningar framförde vi följande:

Nya Regeringens uppgift – att ringa in problem och lösa dem

 
 
När den nya Regeringen tillträdde i höstas förklarade statsminister Fredrik Reinfeldt att den nya Regeringen var fokuserad på att ringa in problemområden och lösa dem. Det är en utmärkt inställning om den leder till konkreta åtgärder inte minst för de amalgamskadade. Den förra Regeringen lämnade de amalgamskadade djupt besvikna.


 
Giftklassificering av amalgam
Sedan den 1 januari 2006 finns en EG-harmoniserad lagstiftning om giftiga ämnen som Sverige har anammat. Man har delat in giftiga ämnen i tre olika giftklasser:


1. Mycket giftiga. Märks med dödskalle och beteckningen T+.

 

2. Giftiga. Märks med dödskalle och beteckningen T.

 

3. Hälsoskadliga. Märks med ett kryss och beteckningen Xn.

I den nya giftklassificeringen hamnar amalgam i den farligaste klassen: ”Mycket giftiga produkter” redan när det innehåller mer än 2 % kvicksilver. Amalgam innehåller 50 % kvicksilver.


 
Kvicksilveravfall till bergrum
Förra Regeringen beslutade sommaren 2005 om att allt kvicksilverhaltigt avfall som innehåller 1 % kvicksilver eller mer ska förvaras i bergrum med liknande säkerhetsföreskrifter som för kärnkraftsavfall. Det var ett mycket bra beslut! Behöver vi repetera att amalgam innehåller 50 % kvicksilver?


 

Patientexempel

Under våra uppvaktningar visade vi i det här läget också exempel på patienter som blivit friska efter amalgamsanering.


 

Läkarnas okunnighet

Ytterst få läkare har kunskap om hälsoriskerna med amalgam. De allra flesta kan varken ställa diagnos eller behandla de drabbade. Många läkare vågar heller inte ta sig an de amalgamskadade av rädsla för Socialstyrelsens tillsyn. Man har ju sett hur illa det har gått för en del kollegor.

        
    

 

Socialstyrelsens tillsyn
Både läkare och tandläkare som har sträckt sig ut med en hjälpande hand till de amalgamskadade har ofta fått varningar och till och med indragna legitimationer av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).
En framstående anonym läkare på Akademiska förklarade nyligen för Amalgamskadefonden att både han själv och flera andra kollegor är öppna för att amalgam kan orsaka hälsoproblem och att man sannolikt skulle kunna hjälpa många tillbaka till hälsa igen.
- Men ingen av oss vågar ta tag i det där med amalgamet. Alla är livrädda för att bli anmälda av Socialstyrelsen och att HSAN skall ge oss en varning eller i värsta fall dra in våra legitimationer, förklarar läkaren.
Till politikerna framförde vi att det här sammantaget inte är något annat än HETS MOT PATIENTGRUPP!


 

Patienternas upplevelse
Patienterna är chockade över hur illa sjukvården fungerar för amalgamskadade. Många får betala allt ur egen kassa eftersom det är svårt att få ersättning från landstingen. Patienterna upptäcker också att vanliga läkemedel inte hjälper dem att bli av med hälsoproblemen.
Upprördheten över hur illa det fungerar och under hur lång tid som samhället har struntat i patienterna har lett till att några av dem har till Amalgamskadefonden anonymt uttryckt allvarliga hot som har varit riktade mot Socialstyrelsen. Amalgamskadefonden har dock bestämt avrått från våld. Det måste gå att lösa problemen på fredlig väg. Foto: www.fotoakuten.se


 

Misslyckade statliga satsningar

· Medicinska Forskningsrådet fick fördela 16 miljoner 1992 till forskning om amalgam.

Resultat: Det har inte lett till att patienterna har fått det bättre.

 

· Riksdagen beslutade 1998 att tillsätta ett ”Kunskapscenter om biverkningar från dentala material”. Tjänstemän malde sönder beslutet så att det blev ett ”Kunskapscenter om dentala material” som ligger under Socialstyrelsen. Detta ägnar sig åt allt annat än vad Riksdagen beslutade om och har hittills kostat oss skattebetalare omkring 30 miljoner.

Resultat: Det har naturligtvis inte lett till att patienterna har fått det bättre.

 

· Riksdagen tillsatte 2002 en ”Dentalmaterialutredning”. Den kostade skattebetalarna 3 217 000 kr. Man avsatte också 35 miljoner till kunskapsutveckling om amalgam, varav 15 miljoner gick till Metallbiologiskt centrum och efter flera års väntan beslutade förra Regeringen att resterande
20 miljoner skulle fördelas av Socialstyrelsen, vilket i skrivande stund ännu inte har gjorts.

Resultat hittills: Fortfarande finns det ingen genomtänkt hjälp till patienterna!

 

 

Tvärstopp i 30 år!

Alla goda försök för att hjälpa de amalgamskadade har förr eller senare slagits ned. Bra politiska besluts har malts sönder av tjänstemän på Socialdepartementet, Socialstyrelsen och ute i landstingen. Det är uppenbart att det har funnits en strategi att förhala problemen – att låta folk dö bort med sina amalgamfyllningar.


 

Konsekvenser

Konsekvenserna har blivit ett svårt lidande för patienterna. De har varit lämnade åt sitt öde i 30 år. Men de amalgamskadade är också skattebetalare och borde givetvis ha lika rätt till vård som alla andra. Att inte ta hand om de drabbade leder dessutom till stora onödiga kostnader för samhället.


 

Situationen

När vi kom till den här punkten ställde vi följande frågor till politikerna:
Är det så här vi vill ha det? Vad anser ni?
Vid båda uppvaktningarna var det kort om tid och vi fick be politikerna att fundera över lämpliga svar.

 

Vad kräver Amalgamskadefonden?


1. Vi kräver att de amalgamskadade blir tagna på allvar och får kompetent vård?

 

2. Vi kräver att det bildas en Amalgamdelegation som står fri från de etablerade intressen som hittills fått dominera, och skall i första hand vara sammansatt av patienter, politiker, forskare, läkare och tandläkare som har sådana kunskaper och erfarenheter som är av direkt värde för vården av de amalgamskadade.

 

3. Vi kräver att ett totalförbud mot amalgam.

 

4. Vi kräver att Riksdagsbeslut skall följas.

 

5. Vi kräver att man inför straffansvar för manipulerande tjänstemän.


 

Amalgamdelegation – haveriutredning
När den tragiska bussolyckan skedde utanför Uppsala nyligen omkom 6 personer. Omgående tillsattes en haveriutredning. Kvicksilver från amalgam har sannolikt krävt väsentligt många fler liv – här behövs verkligen en haveriutredning. En haveriutredning som skulle kunna skötas av Amalgamdelegationen. En sådan delegation måste få ett mandat på minst 5 år. Den skulle ha ett övergripande ansvar för amalgamproblemen och angränsande problem. Hela amalgamproblematiken måste brytas ut från Socialstyrelsen och läggas i en Amalgamdelegation.
 

 

Amalgamdelegationens verksamhet

1. Den skulle ansvara för att en professionell HelpDesk kommer till stånd dit amalgam-skadade och även läkare och tandläkare som möter de skadade, skulle kunna ringa för att få professionella råd.

 

2. Den skulle ha ansvaret för att en pilotklinik startas som får i uppdrag att ta emot drabbade patienter och dessutom se till att kunskaperna kan planteras i regionala center som utvecklas med pilotkliniken som förebild.

 

3. Att ansöka om amalgamsanering hos landstingen har tydligt visat på en stor orättvisa. I något landsting har det varit enklare att få hjälp men i de flesta landstingen har det varit mycket svårt att få igenom en ansökan. Här anser vi att det skulle avsättas rejält med statliga pengar till Amalgamdelegationen och att de drabbade får ansöka direkt dit om pengar till amalgamsaneringen.

 

4. Juridiken behöver ses över för de drabbades skull så att det inte finns några kryphål eller möjligheter till manipulation från klåfingriga tjänstemän.

 

5. Det behöver utvecklas en certifiering för läkare och tandläkare så att de får insikt i hur de skall hantera amalgamskadade patienter.

6. Det behövs mer pengar till forskning så att det blir både enklare att ställa diagnos och att vi får fram kunskap om hur man på bästa sätt skall rehabilitera de skadade.


 

Resultat

Många amalgamskadade skulle få hälsan tillbaka, patienter som idag cirkulerar runt i vårdsystemet utan att vare sig de själva eller läkaren känner till orsaken. Vi skulle få fram nya kunskaper om diagnos och behandling. Kunskaper som vi skulle kunna exportera och som kan leda till välbehövliga exportintäkter.


 

Fortsätt stöd oss

Efter våra uppvaktningar är nu en process i gång där vi fortsätter att bearbeta politikerna och det pågår för närvarande diskussioner om hur problemen skall lösas. Det här kan ta sin tid och det är viktigt att det blir samlade och genomtänkta åtgärder.
Som du förstår behöver vi verkligen ekonomisk kraft för att kunna fortsätta vara en aktiv del i processen. Det sista vi vill tänka på nu är hur vi skall få fram pengar för att fullfölja vårt uppdrag. Vi hoppas istället att du vill ta på dig det ansvaret och se till att vi får de resurser vi behöver.

 

Vi kan bara vädja till dig: Fortsätt stöd oss!

 

Sätt in din gåva idag på vårt Plusgiro 90 07 65 - 9! Den behövs!

 

Med ett stort tack på förhand!

För ett amalgamfritt Sverige

 

Amalgamskadefonden