SAKAB har fått doktorskompetens på området säker och effektiv hantering vid utfasning av kvicksilver ur kretsloppet

Fredagen den 3 februari försvarade Margareta Svensson, industridoktorand hos SAKAB AB, sin avhandling ”Mercury Immobilization – A Requirement for Permanent Disposal of Mercury Waste in Sweden”. Disputationen ägde rum på Örebro Universitet, värdinstitution var MTM (Människa, Teknik och Miljö). Avhandlingen utvärderar förutsättningar och resultat av metoder för att stabilisera kvicksilver inför ett kommande slutförvar.

- Den stora fördelen med metoden att omvandla metalliskt kvicksilver till den svårlösliga formen kvicksilversulfid, cinnober, är att kretsloppet då sluts. Kvicksilvret omvandlas till dess ursprungliga form, i vilken den förekommer i naturen. Att inför ett slutförvar återföra kvicksilvret till dess ursprungliga form är det miljömässigt rätta, menar Margareta Svensson.

Viktigaste resultatet i doktorsavhandlingen är att den svårlösliga sulfidformen mineralet cinnober har bildats från de lösliga formerna metalliskt kvicksilver och kvicksilveroxid och att den ideala miljön har kunnat bestämmas för omvandlingen. Omvandlingsmetoden är både energi- och kostnadseffektiv, med låga utsläpp till omgivningen. Diffusionskoefficienter för kvicksilver har bestämts vilket är mycket användbara vid riskbedömningar inför ett djupt slutförvar av kvicksilver.
Arbetet med att fasa ut användningen av kvicksilver i Sverige är en del i det nationella miljökvalitetsmålet att uppnå en giftfri miljö inom en generation. Delar i arbetet är att förbjuda användningen av kvicksilver, men också att säkra ett miljöriktigt omhändertagande av kvicksilverhaltigt avfall för att förhindra framtida utsläpp till biosfären. Därför ska allt avfall med en kvicksilverhalt över 0,1 viktprocent slutförvaras i bergrum senast 2015.

- SAKAB AB är Sveriges mest kompletta behandlare av farligt avfall, säger VD Jan Kluge. Som problemlösaren för allt farligt avfall ser vi även det slutliga förvaret av kvicksilver som en viktig del inom vårt mål att avgifta kretsloppet. På så sätt bidrar vi till att Sverige når det nationella miljömålet Giftfri miljö, menar Kluge. För SAKAB är dessutom samarbetet med Örebro Universitet och institutionen MTM av största vikt för utbyte mellan praktiker och forskare, menar Jan Kluge.