Tungt nej till ESS

Kemikalieinspektionen avfärdar helt förslaget att placera forskningsanläggningen ESS i Lund. Man anser att det är helt oförenligt med Sveriges miljösyn och att förslaget hotar trovärdigheten när det gäller vårt miljöarbete. Det går stick i stäv med Sveriges stränga syn på användningen av kvicksilver.

 

I sitt yttrande till utbildnings- och kulturdepartementet skriver Kemikalieinspektionen så här om att placera ESS i Lund:
”Mot bakgrund av Sveriges stränga syn på kvicksilver och det arbete som Sverige under många års tid har bedrivit för att minska tillgång, efterfrågan och användning av kvicksilver anser Kemikalieinspektionen att det vore olämpligt om Sverige samtidigt driver på för att få ett värdskap för en anläggning som innebär att 15–30 ton kvicksilver kommer att användas. Ett sådant agerande riskerar att undergräva Sveriges förtroende i arbetet med att begränsa utsläpp och användning av kvicksilver.

Om regeringen trots allt väljer att gå vidare med frågan anser Kemikalieinspektionen att en riskbedömning som omfattar tänkbara scenarier för läckage av kvicksilver från anläggningen måste göras innan ett ställningstagande kan göras om svenskt värdskap.

En sådan riskbedömning bör bland annat innehålla risken för läckage och utsläpp under normal drift och underhåll, vid en olycka såsom explosion eller brand eller sabotage samt risker för människors hälsa och miljön.”

 

ESS-anläggningen kan enkelt beskrivas som ett gigantiskt mikroskop med vars hjälp man kan klarlägga hur olika material är uppbyggda på molekylär nivå. Med hjälp av en linjär accelerator ska man skjuta loss neutroner från kvicksilveratomer och dessa ska i sin tur ”belysa” de material som ska studeras.

Den mängd kvicksilver som kommer att användas uppgår till 30 eller 45 ton beroende på utformningen. När anläggningen är i drift uppkommer stora mängder radioaktivt kvicksilver, som behöver specialförvaras i 3000 år.

ESS-anläggningen kräver en elektrisk effekt, som motsvarar en kvarts reaktor i Barsebäck.