Umeå Universitet får mest pengar

 

2007-05-25

 

Av de nio miljoner som Socialstyrelsen har fått i uppdrag att fördela till forskning är Umeå Universitet klart överrepresenterade (se fördelningen på nästa sida). Socialstyrelsen har fördelat pengarna till elva olika projekt varav Umeå Universitet har fått pengar till hela fem projekt.

Umeå ligger i Västerbotten som under lång tid har ansetts vara det sämsta landstinget i Sverige för de amalgamskadade. Här har också utfasningen av amalgamet gått betydligt långsammare än i övriga landet.

 

 

Västerbottenmodellen – ifrågasatt hantering av patienter

Umeå Universitet startade 1991 en utredningsenhet för tandvårdsskadade på tandläkarhögskolan i Umeå som heter Västerbottenmodellen. I Tandläkartidningen nr 9 1998 berömde utredningsenheten sig själva över hur väl modellen fungerade. Patienterna var väldigt nöjda. Men vid närmare granskning har det visat sig att allt inte var så bra. Utredningsenheten använde en omvårdnadsenkät som patienterna fick fylla i. Svaren på enkäten användes som bevis på att patienterna var nöjda med behandlingen. Men i enkäten fanns inga frågor alls om behandling. Att bemötandet bör vara gott är ju en självklarhet. Alltså inget man egentligen skulle behöva fråga om. Men för de amalgamskadade är det ju behandlingsresultatet som är det viktigaste.

 

 

Fick ingen hjälp alls

Tandvårdsskadeförbundet i Västerbotten granskade innehållet i utredningsenhetens enkät och gjorde sedan en egen enkät till medlemmar i förbundet i Västerbotten. Av de tillfrågade fick man veta att 38 personer hade besökt utredningsenheten. 37 av dessa ansåg att de inte hade fått någon hjälp alls. En enda person hade fått hjälp med att konstatera att hon hade lichenförändringar i slemhinnan.

Patienterna som hade besökt utredningsenheten fick gradera den föreslagna behandling där 0 var dåligt betyg och 5 var nöjaktigt betyg. Flera svarande hade markerat sitt missnöje med att ange mindre än noll och utlåtandet från gruppen blev sammantaget noll.

 

 

Tandläkarhögskolan illa ansedd bland amalgamskadade

Tandläkarhögskolan på Umeå Universitet har under lång tid varit beryktad för att vara en härd där man hyser en arrogant och negativ uppfattning om amalgamskadade. Flera tongivande professorer och medicinalråd som har jobbat på Socialstyrelsen genom åren har haft starka kopplingar till Tandläkarhögskolan i Umeå. Tandläkarhögskolan i Umeå fick t ex ansvaret för Biverkningsregistret för dentala material 1996. Registret vansköttes trots stora omkostnader och lades ned 2001. Socialstyrelsen har nu alltså fördelat sammanlagt 4,1 miljoner till Umeå Universitet.

 

Se Socialstyrelsens fördelning av pengarna här  (Pdf-fil)