Utredare ska samordna arbetet med metoder för att slutförvara kvicksilveravfall


Regeringen har den 7 juli beslutat att tillsätta en utredare som ska stödja och samordna arbetet med att ta fram metoder för att slutförvara kvicksilverhaltigt avfall i djupt bergförvar.

 

 

Utredaren ska bidra till att avfallsägarna på ett effektivt sätt genomför ett slutförvar av kvicksilverhaltigt avfall i djupt bergförvar. Den särskilda utredaren ska även samordna arbetet med att ta fram förslag till finansiering och lokalisering av ett förvar. En första redovisning ska lämnas den 31 maj 2006. Slutredovisningen ska vara klar den 31 december 2007.

Regering och riksdag har tidigare beslutat att kvicksilver senast år 2015 bör slutförvaras i djupt bergförvar. Till skillnad från ytlig förvaring bedöms ett djupt bergförvar isolera det kvicksilverhaltiga avfallet från biosfären under mycket långa tidsrymder.

- Vi har ett ansvar för kommande generationer att se till att kvicksilveravfallet tas omhand. Ett djupt bergförvar ska kunna utformas så att kommande generationer inte behöver belastas med underhålls- och tillsynsansvar, säger miljöminister Lena Sommestad.

Till följd av pågående och tidigare användning kommer det år 2010 finnas stora mängder kvicksilverhaltigt avfall som måste tas om hand och förvaras på ett säkert sätt.

Kvicksilver är en mycket giftig och bioackumulerande metall som kan orsaka omfattande skador på hälsa och miljö. Kvicksilver har till exempel negativa effekter på nervsystemet, hjärt-kärlsystemet, immunförsvar, reproduktionsförmåga och njurarna.

Särskild utredare blir Sten Bjurström som under lång tid bland annat varit VD för Svensk Kärnbränslehantering AB. Han har också varit generalsekreterare vid World Nuclear Transport Institute 1998 - 2002 och ordförande i EU:s Euratom Scientific Committeé 1999 - 2004.