Dentalt biverkningsregister kan vara på gång


26 juni 2009

 

Under förra regeringen gav Socialdepartementet ett engångsbelopp på 9 miljoner till Socialstyrelsen för att starta ett biverkningsregister om dentala material. Socialstyrelsen ansåg dock att det var svårt att göra något långsiktigt bra av detta eftersom det bara var ett engångsbelopp.

 

Alliansregeringen har, efter den uppvaktning som Amalgamskadefonden tidigare genomförde tillsammans med Tandvårdsskadeförbundet och organisationen IAOMT hos Socialministern därför dragit tillbaka engångsbeloppet och gett Socialstyrelsen i uppdrag att föreslå hur ett lämpligt dentalt biverknings- och tandhälsoregister bör läggas upp.

 

Den 15 juni var bland andra professor Maths Berlin inkallad till ett möte med Socialstyrelsen om detta. Mötet var konstruktivt och deltagarna framförde tydliga synpunkter på hur registret bör vara uppbyggt. Vad Socialstyrelsen slutligen kommer att presentera för Regeringen återstår dock att se.