Graviditet och amalgam


– en risk för hjärnskador hos det blivande barnet

Av Dr. Magnus Nylander, näringsforskare och kvicksilverexpert

 

 

 

Del 2 - Det blivande barnets kvicksilverexponering från mammans amalgamfyllningar


Preliminära resultat från en svensk-amerikansk samarbetsstudie av David Eggleston och Magnus Nylander visade jämförelsevis höga kvicksilverhalter (över 10 ng/g) i hjärnstammen i flera fall hos två-tre månader gamla spädbarn (för publicering). Kvicksilverhalter i hjärnbark hos vuxna från samma område i Kalifornien var i flera fall lägre. Analyser av kvicksilver i hjärnan hos vuxna indikerar inte att kvicksilverhalterna är högre i hjärnstammen än i hjärnbarken.

 

 

Totalt undersöktes 27 fall, varav de flesta avlidit i plötslig spädbarnsdöd. Resultaten måste behandlas med stor försiktighet då hjärnstammen består av en mängd olika strukturer och proverna som analyserades utgjordes av en mald och homogeniserad ospecificerad blandning av olika delar av hjärnstammen. Analyser utfördes av njurvävnad från tre av spädbarnen, av vilka en hade en hög kvicksilverkoncentration (ett par hundra ng/g), det vill säga i nivå med vad vuxna med en måttlig mängd amalgamfyllningar vanligen har.

 

 

Det är rimligt att anta att spädbarnen främst exponerats för kvicksilver under fosterlivet samt till viss del efter födseln via bröstmjölk. För mödrarna fanns sannolikt två dominerande exponeringskällor, nämligen kvicksilverånga från amalgamfyllningar och metylkvicksilver från främst fisk. Amalgamstatus utvärderades aldrig på dessa mödrar, men i en omfattande studie på vuxna avlidna från samma geografiska område utgjorde amalgamfyllningar den dominerande exponeringskällan för kvicksilver (22).

 

 

Man analyserade dessutom kvicksilvernivåerna i det yttre grå skiktet (hjärnbarken) av hjärnan från elva avlidna spädbarn. Nio av dessa hade avlidit i plötslig spädbarnsdöd och två var för tidigt födda. Kvicksilverhalterna var från 3 och upp till 18 ng/g.

 

 

I en tysk studie fann man ett statistiskt säkerställt samband mellan antalet amalgamfyllningar hos gravida kvinnor och kvicksilverhalter i njurar och lever hos foster. Kvicksilverhalterna i hjärnor och njurar från barn mellan 11 och 50 veckor gamla var också korrelerade till antalet amalgamfyllningar hos mödrarna och var genomsnittligt något lägre än vad man funnit hos vuxna (44).

 

 

En svensk studie av Eva Lutz och medarbetare (45) visade en relation mellan antalet amalgamfyllningar hos mödrar och kvicksilverhalter i fosternjurar från foster som aborterats under andra trimestern. Resultaten pekar även i denna studie på att amalgamfyllningarna utgjort den dominerande exponeringskällan för kvicksilver. Kvicksilverhalterna var genomsnittligt relativt låga eller cirka 4 ng/g. Olika data pekar på att kvicksilverhalterna i hjärna och njurar ökar påtagligt under senare delar av graviditeten (se nedan).

 

 

Kvicksilvernivåerna hade förmodligen varit betydligt högre om analyserna utförts på nyfödda barn.

 


Professor Murray Vimy och medarbetare publicerade tidigt studier om upptag och distribution av radioaktivt märkt kvicksilver från amalgamfyllningar på får. Genom att kvicksilvret var radioaktivt märkt kunde man med 100 procents säkerhet fastställa att det man fann i olika vävnader härrörde från moderns amalgamfyllningar.

 

 

Resultaten visar en betydande ackumulering av kvicksilver från tackans amalgamfyllningar i fostrets hjärna, hypofys, njurar och lever (46). Resultaten från dessa studier är i linje med de data som finns på människa, d.v.s. att det blivande barnet kan utsättas för en betydande exponering av kvicksilver-ånga från moderns amalgamfyllningar. Vidare att kvicksilver ackumuleras i alla organ som studerats, bland annat hjärnan som utgör ett så kallat kritiskt organ eller den vävnad som lättast skadas av kvicksilvret.

 

 

Del 1 - Bakgrund

 

Del 2 -Det blivande barnets kvicksilverexponering från mammans amalgamfyllningar

 

Del 3 - Kvicksilver i modersmjölk

 

Del 4 - Toxisk effektnivå av kvicksilver i fostrets och den nyföddes hjärna

 

Del 5 - Förändringar i barns personlighetsutveckling på grund av amalgam?

 

Del 6 - Sammanfattning

 

Del 7 - Så här kan du skydda ditt barn

 

Del 8 - Referenser

 

 

Tillbaka till inledningen av Graviditet och amalgam