Graviditet och amalgam


– en risk för hjärnskador hos det blivande barnet

Av Dr. Magnus Nylander, näringsforskare och kvicksilverexpert

 

 

 

Del 3 - Kvicksilver i modersmjölk

 

I en svensk studie inkluderande 30 nyblivna mammor visade man att amalgamfyllningar utgör den främsta orsaken till kvicksilver i modersmjölk (47). Man beräknade att spädbarn som ammades hade ett genomsnittligt dagligt intag av kvicksilver på cirka 0,1 µg/kg kroppsvikt. Värden upp till 0,3 µg/kg kroppsvikt beräknades i denna grupp.

 

 

Hos en nybliven mamma med extremt hög kvicksilverexponering från amalgamfyllningarna, kan spädbarnets intag förmodligen vara över 1 µg/kg kroppsvikt.

 

 

Dessa värden kan jämföras med 0,5 µg/kg kroppsvikt, som utgör WHO:s gräns för högsta dagliga intag för vuxna. Man kan dessutom förutsätta att spädbarnet är betydligt känsligare för kvicksilver än den vuxne. Modersmjölk ger således en fortsatt exponering för kvicksilver från mammornas amalgamfyllningar efter födseln. Nu handlar det dock främst om oorganiska kvicksilverföreningar som har en annan omsättning och toxicitet (giftighet) i kroppen än kvicksilverånga och metylkvicksilver från fisk och annan marin föda.

 

 

Nedsvalda oorganiska kvicksilverföreningar tas upp betydligt sämre än metylkvicksilver i tarmen. Det oorganiska kvicksilvret som tas upp passerar inte in till hjärnan i någon större utsträckning, utan ackumuleras främst i njurarna som är ett kritiskt organ för oorganiska kvicksilverföreningar. Det vill säga att njurvävnaden är den vävnad som lättast skadas (2).

 


Vimy och medarbetares ovan nämnda studier med radioaktivt märkt kvicksilver i amalgam hos dräktiga tackor visade även att modersmjölken gav en fortsatt exponering av kvicksilver (oorganiska kvicksilverföreningar) hos de nyfödda lammen. Man visade också påtagligt förhöjda kvicksilvernivåer i de diande lammens njurar.

 


Man visade också en genomsnittligt ungefär fördubblad koncentration av kvicksilver i modersmjölk hos en grupp ammande kvinnor med relativt sett få amalgamfyllningar i jämförelse med modersmjölk från amalgamfria kvinnor. Kvicksilverhalterna i modersmjölk visade sig också relatera till kvicksilverhalterna i urin och antalet amalgamfyllningar. Författarna sammanfattade sina studier med att kvicksilver som härrör från amalgamfyllningar passerar genom moderkakan in till fostret samt utsöndras med modersmjölk och tas upp i spädbarnets kropp.

 


 

 

Del 1 - Bakgrund

 

Del 2 -Det blivande barnets kvicksilverexponering från mammans amalgamfyllningar

 

Del 3 - Kvicksilver i modersmjölk

 

Del 4 - Toxisk effektnivå av kvicksilver i fostrets och den nyföddes hjärna

 

Del 5 - Förändringar i barns personlighetsutveckling på grund av amalgam?

 

Del 6 - Sammanfattning

 

Del 7 - Så här kan du skydda ditt barn

 

Del 8 - Referenser

 

 

Tillbaka till inledningen av Graviditet och amalgam