Information till patienter som reagerar avvikande mot dentala material

 

 

Sedan den 1 januari 1999 har landstinget betalningsansvaret för viss tandvård av de patienter som reagerar avvikande mot dentala material. Landstinget prövar om saneringen av dina tänder skall få göras till samma patientavgifter som gäller inom öppen hälso- och sjukvård. Du kan alltså, under vissa förutsättningar, få tandvård inom ramen för högkostnadsskyddet.
 

 

 

Förutsättningar för utbyte av dentala material till vanlig patientavgift

 

Biverkningar av dentala material kan yttra sig i form av lokala symtom i munhålan eller i form av allmänna sjukdomssymtom.

 

 

Tandvårdsbehandlingarna har delats in i två grupper:

 

- utbyte av dentala material på grund av avvikande reaktion mot dessa

 

- utbyte av dentala material som ett led i en medicinsk rehabilitering

 

 

 

1. Utbyte av dentala material på grund av avvikande reaktion

 

För att utbyte skall medges av detta skäl skall det finnas ett verifierat samband mellan den avvikande reaktionen och det dentala materialet. Utredning ska göras av en käkkirurg. Du kan be din tandläkare om en remiss för utredning om han finner sådana förändringar i din munslemhinna som kan vara ett tecken på överkänslighet mot dentalt material.

 

 

Om det konstateras att du är överkänslig mot någon metall i dina tandfyllningar kan din tandläkare ansöka hos landstinget om att saneringen får ske inom högkostnadsskyddet.

 

 

 

2. Utbyte av dentala material som ett led i en medicinsk rehabilitering

 

Om du istället har långvariga sjukdomssymtom, utanför munhålan, som sjukvården inte har kunnat diagnostisera måste fyllnadsbytet ske som ett led i en medicinsk rehabiliteringsplan för att du ska få tandvårdsbehandlingen till hälso- och sjukvårdens patientavgifter. Behandlingsplanen skall upprättas under ledning av en läkare som har specialistkompetens inom ett område med anknytning till något av dina sjukdomssymtom.

 

 

Även din husläkare kan upprätta behandlingsplanen om han t ex är specialistutbildad inom allmänmedicin eller har någon annan specialistutbildning.

 

 

Behandlingsplanen skall doktorn göra tillsammans med den tandläkare som skall utföra behandlingen. Du kan med andra ord vanligtvis be den läkare som du träffar oftast att upprätta en behandlingsplan tillsammans med en kunnig och initierad tandläkare som du själv har valt.

 

 

Du kan också be din tandläkare om en tandstatus som du sedan lämnar till doktorn när du ber honom att upprätta en behandlingsplan. Tandläkaren ska göra ett behandlingsförslag där han anger vilka tänder som behöver åtgärdas. Ersättning utgår inte för sådan behandling som behövs av andra skäl. Den vanliga tandvårdstaxan gäller t ex om en amalgamlagad tand är kariesangripen och därför behöver behandlas av det skälet. 

 

 

 

Villkor för att doktorn skall upprätta behandlingsplanen

 

Innan ett utbyte av tandvårdsmaterialet kan komma ifråga skall dock andra möjliga orsaker till ditt sjukdomstillstånd ha uteslutits. Sjukdomssymtomen kan vara av olika slag men de måste ha pågått en längre tid och varit föremål för olika utredningar och behandlingar.

 

 

Detta skall framgå av den utredning/sammanställning av din sjukhistoria som doktorn skall lägga till grund för behandlingsplanen.

 

 

Det finns emellertid inte något krav på ett säkerställt samband mellan sjukdomsyttringar, utanför munhålan, och tandvårdsmaterialet. Detta betyder att enbart misstanke om att dina sjukdomssymtom kan bero på tandfyllningar eller protetiska material i din mun räcker för att en behandlingsplan skall kunna upprättas. 

 

 

Landstinget har således, under dessa villkor och som ett sista försök att hjälpa dig att återfå hälsan, en skyldighet att till vanlig hälso- och sjukvårdsavgift erbjuda dig att byta de dentala material som kan sättas i samband med din ohälsa.

 

 

 

Landstinget provar om behandlingen ska ske till vanlig patientavgift

 

Innan saneringen enligt punkterna 1 och 2 kan påbörjas skall landstinget ha lämnat besked i ersättningsfrågan. Detta ska göras inom en månad efter att remissen med behandlingsplan och behandlingsförslag har inkommit.

 

 

Om du får problem med din ansökan till landstinget eller vill överklaga Försäkringskassans beslut att neka dig sjukpenning liksom om du har andra närliggande juridiska frågor kan du vända dig till jur. kand. Ingegerd Lundberg Krook som har samarbetat med Amalgamskadefonden under många år och är väl insatt i den lagstiftning som gäller. Konsultationssamtal debiteras med 250 kronor, inkl moms.

 

 

Du kan nå Ingegerd på tel 018-350 950.

 

 

OBS! Ingegerd tar endast emot konsultationssamtal om juridiska spörsmål.

 


Amalgamskadefonden önskar dig lycka till!

 

Ansökningsblankett till landstinget (Pdf-fil)

 

Tillämpningsanvisningar till ovanstående blankett