Detta är Amalgamskadefonden

 

Amalgamskadefonden är en stiftelse som startades 1992 av amalgamskadade, läkare, tandläkare, forskare och politiker. Fonden arbetar för en amalgamfri och hälsovänlig tandvård. Detta gör vi genom opinionsbildning och information. Verksamheten finansieras av människor som vill ändra amalgampolitiken och stödja de amalgamskadade. För att finansiera arbetet genomförs olika insamlingsprojekt.

 

 

Amalgamskadefondens ändamål

 

Utdrag ur stadgarna:

Stiftelsens ändamål är att ta fram kunskaper och metoder för att identifiera, förebygga och bekämpa skadeverkningar av tungmetaller från amalgam och/eller andra källor hos människor. Detta sker främst genom att initiera, stödja och samordna forskning och utveckling avseende dels nya undersöknings-, behandlings-, och omvårdnadsmetoder, dels nya tandfyllningsmaterial. I samma syfte lämnar och stöder stiftelsen information därom. Stiftelsen kan även stödja andra åtgärder i amalgam- eller tungmetallskadades intresse, t ex i form av direkta hjälpinsatser såväl nationellt som internationellt.

 

Kunskaper och erfarenheter, som inhämtas genom detta arbete, skall kunna tillämpas i ett bredare perspektiv eftersom anrikningen av tungmetaller i näringskedjan utgör ett växande hot mot människors och djurs fortlevnad.

 

 

Pengarna når fram

 

Amalgamskadefonden kontrolleras av revisor Nils Pehrsson, Prev AB och Svensk Insamlingskontroll som har tilldelat oss ett så kallat 90-konto, vilket betyder att våra understödjare vet att deras pengar används på rätt sätt. Vårt uppdrag är för närvarande inriktat mot att skapa opinion, stödja forskning och informera allmänheten.

 

 

Carolina Panthers Jerseys