Opinionsbildning


Information till läkarna - för bättre vård åt amalgamskadade

 

Många kommer till doktorn för att de t ex lider av oförklarlig trötthet eller något annat symtom. Förklaringen kan vara en amalgamskada. Därför är det viktigt att vi kan nå läkarna med saklig information. Hösten 1996 medverkade Amalgamskadefonden i en monter på Läkarstämman i Stockholm. Där fick vi tillfälle att informera om amalgamfrågan. Vi förstod av många läkare att de insåg att amalgamfrågan är en viktig och stor framtidsfråga för sjukvården. Att de kan få korrekt information om forskning och terapimöjligheter är av yttersta vikt.

 


Information till tandläkare och annan tandvårdspersonal

 

Tandläkaren och övrig tandvårdspersonal är nyckelpersoner för en positiv utveckling i amalgamfrågan.

 

Därför:

 

  • Informerar vi bl a om sanering och andra viktiga frågor som berör amalgamskador

 

  • Informerar vi om tandlagningsmaterial, både ur patientens och vårdpersonalens synvinkel.

 


Information till allmänheten - saklig information till drabbade

 

Under våren -97 gav vi ut en informationsbilaga under namnet “Amalgamfri” i Svenska Dagbladet. Syftet var att nå en bred allmänhet med information om kvicksilveramalgam. Vi nådde ut på ett unikt sätt. Bilagan har också blivit mycket efterfrågad.

 

Under hösten -00 anordnade vi ett Amalgamseminarium i Stockholm i samband med att vi genomförde en demonstration utanför Riksdagen och överlämnade en namninsamling. Amalgamseminariet blev så fulltecknat att vi blev tvungna att finna en större lokal. Seminariet hölls i Industrihuset.

För närvarande driver Amalgamskadefonden kampanjen Amalgam förgiftar!


Opinionsbildning - opinionen kan stoppa amalgamet!

 

  • En stark opinion kan stoppa amalgamet! Därför har Amalgamskadefonden ett ansvar: att fortsätta med opinionsbildning tills

 

  • Amalgamskadade möts med respekt av svensk sjuk- och tandvård!

 

  • Amalgamet är förbjudet och förbudet efterlevs!

 

  • De amalgamskadade får rätt till fri sanering!

 

  • Amalgamskadade får kompensation för det lidande de åsamkats!

 

  • Vi har ständig kontakt med riksdagsledamöter, press, TV och opinionsbildare för att skapa opinion!

 

  • Vi medverkar vid konferenser och symposier i amalgamfrågan för att driva de drabbades intressen.