Tillämpningsanvisningar avseende ansökan enligt § 7 Tandvårdsförordningen

 

 

Utdrag ur tandvårdsförordningen (1998:1338)


7 § Bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) om vårdavgifter som avser öppen hälso- och sjukvård gäller för den som i samband med långvariga sjukdomssymtom får sina tandfyllningar utbytta som ett led i medicinsk rehabilitering.

 

Detta gäller dock endast om utbytet sker med anledning av en utredningsplan och som ett led i en behandlingsplan som upprättats under ledning av en läkare med specialistkompetens inom ett område med anknytning till något eller några av patientens symtom.

 

Utrednings- och behandlingsplanen skall innan åtgärderna påbörjas ges in till landstinget för en bedömning av förutsättningarna för de föreslagna åtgärderna.

 


Enligt 7 § tandvårdsförordningen gäller samma vårdavgifter som inom öppen hälso- och sjukvård för patienter som i samband med långvariga sjukdomssymtom får sina tandfyllningar utbytta som ett led i en medicinsk rehabiliteringsplan.

 

 

Behandlingsplanen skall upprättas av en läkare med specialistkompetens med anknytning till något av patientens sjukdomssymtom. Även husläkaren kan upprätta behandlingsplanen om han/hon är specialistutbildad inom t ex allmänmedicin.

 

 

Planen utarbetas således av patientansvarig läkare tillsammans med den tandläkare som skall utföra tandvårdsbehandlingen. Patienten väljer själv tandläkare.

 

 

Innan utbyte av tandvårdsmaterialet kan komma ifråga måste dock de flesta andra orsaker till patientens sjukdomstillstånd ha uteslutits. Sjukdomssymtomen kan vara av olika slag men de måste ha pågått en längre tid samt varit föremål för olika utredningar och behandlingar.

 

 

Detta, liksom kvarvarande sjukdomssymtom, skall framgå av den utredning av patientens sjukhistoria som läkaren skall lägga till grund för behandlingsplanen. I behandlingsplanen skall läkaren också ange att uppföljande undersökningar ska göras efter genomfört utbyte av dentalt material.

 

 

Det finns enligt förarbetena till 7 § tandvårdsförordningen inte något krav på säkerställt samband mellan sjukdomsyttring och tandvårdsmaterial.

 

Läkarens behandlingsplan skall – tillsammans med tandläkarens behandlingsförslag – ges in till bedömningsenheten vid landstingets beställarfunktion. Landstinget utreder ärendet och fattar beslut inom en månad.

 

 

Om landstinget anser ansökan bristfällig och återvisar denna till remitterande läkare för komplettering av beslutsunderlaget eller för ytterligare medicinsk utredning av patientens sjukdomssymtom skall landstinget informera om vad bristerna i ansökan består i eller vilka ytterligare differential-diagnoser som måste uteslutas innan landstinget kan fatta beslut i ersättningsfrågan.

 

 

Bedömningsenheten yttrar sig separat över tandläkarens behandlingsförslag.