Samhället kan betala din sanering

Du har idag vissa möjligheter att få kostnaden för en amalgamsanering betald av landstinget till vanlig sjukvårdstaxa. Mellan landstingen finns det dock stora skillnader i tolkningen och tillämpningen av tandvårdsförordningen avseende vilka individer och vilken behandling som skall omfattas av denna del av tandvårdsstödet. Skillnaderna är så stora att det föreligger en oacceptabel rättsosäkerhet. I Hallands läns landsting är det relativt enkelt att få hjälp medan det i flera andra landsting är betydligt svårare för att inte säga nästan omöjligt.

Ansök hos landstinget

Nedan kan du ladda ner en ansökningsblankett om amalgamsanering enligt högkostnadsskyddet som din specialistläkare kan fylla i och sända till landstinget.

 

Blanketten har framställts av juristen Ingegerd Lundberg Krook efter att Amalgamskadefonden har konstaterat att 80% av ansökningarna till landstingen avslogs på grund av att specialistläkarna inte hade skrivit tillräckligt fullödiga ansökningar.

 

Det har under en tid varit betydligt enklare att få igenom sin ansökan när blanketten har använts. Men under senare tid har många landsting skärpt tillämpningen och det har blivit svårare att få hjälp med kostnaderna för amalgamsanering.

 

Amalgamskadefonden rekommenderar dig dock att vara ihärdig i dina försök att bli av med giftet i din mun. Blanketten nedan kan vara till ledning för din specialistläkare när en behandlingsplan ska upprättas. Dina förutsättningar att få ekonomiskt stöd ökar då trots allt.

Ansökningsblankett till landstinget (PDF)

Anvisningar till blanketten.

Amalgamskadefonden kontrolleras av revisor Nils Pehrsson, Prev AB och Svensk Insamlingskontroll som har tilldelat oss ett så kallat 90-konto, vilket betyder att våra understödjare vet att deras pengar används på rätt sätt. Vårt uppdrag är för närvarande inriktat mot att skapa opinion, stödja forskning och informera allmänheten.

Förberedelse inför amalgamsanering

Vem bör saneras?

Egentligen borde varje amalgambärare saneras, men om du fortfarande är fullt frisk och inte har barnafödande framför dig kan du gott vänta tills tandläkarna lärt sig mer om hur en säker sanering skall gå till. Istället kan du äta mineraler och vitaminer, och så mycket frukt och grönsaker som möjligt, för att förebygga sjukdom.

Du som är sjuk: gå först till läkare!

Om du inte mår bra kan det inte nog poängteras hur viktigt det är att du genomgår en ordentlig läkarundersökning innan du saneras. Om du lider av en allvarlig sjukdom är det nödvändigt att du står under läkarbehandling. Oavsett om doktorn finner något eller ej kan det inte uteslutas att kvicksilver från dina amalgamfyllningar kan bidra eller vara orsaken till dina besvär.

Du som planerar att skaffa barn

Om du planerar att skaffa barn bör du gå igenom en sanering i god tid innan du blir gravid. Om du inte sanerar kommer kvicksilver från ditt amalgam att delvis överföras via moderkakan till ditt barn. Efter att barnet är fött förs kvicksilver dessutom över till barnet via modersmjölken. Läs mer om graviditet och amalgam

Förberedelser

En sund och hälsosam livsstil är något som vi varmt rekommenderar dig för att din kropp ska få goda förutsättningar till ett friskt och kreativt liv.

 

Innan du går igenom en amalgamsanering är det viktigt att du minst en månad före påbörjar en antioxidantbehandling. Rådgör med kunnig läkare och läs boken ”Fri från amalgam”. Boken är slutsåld för närvarande, men kan lånas på bibliotek.

 

Aktivt kol binder frigjort kvicksilver. En halvtimme före urborrning av amalgam bör du därför dricka ett glas vatten som har blandats med en dospåse aktivt kol som går att köpa på apoteket. Du bör ta ytterligare en dospåse aktivt kol ungefär ett dygn efter urborrning av amalgam. Aktivt kol binder det kvicksilver som sväljs ner i magen.

 

Det är av stor vikt att du väljer en tandläkare med erfarenhet av säker amalgamsanering. Du bör hos tandläkaren begära ett förslag till åtgärder och vilka kostnader behandlingen innebär.

» Ständigt nya och bättre alternativ «

Hälsovänliga tandlagningsmaterial

Det finns idag en mängd tandlagningsmaterial att välja mellan. Du kan inte utgå ifrån att din tandläkare har kunskap om vilka material som är hälsovänliga för din kropp. Hela yrkesområdet har nämligen lämnat fältet fritt för tandläkaren att använda rent ut sagt hälsovådliga material. Att tandläkarna ända fram till den 1 juni 2009 fick använda kvicksilvermättade amalgamfyllningar är ett tydligt bevis på detta. Fortfarande får de också använda det ökända rotfyllningsmaterialet N2.

 

Om du har drabbats av hälsoproblem från dina amalgamfyllningar måste du själv skaffa kunskaper om vilka material som du ska tillåta din tandläkare att sätta in i dina tänder.

Isolering

Isolerings- och pulpaöverkapslingsmedlen Dycal, Kerr-life och Alkaliner samt rotförseglingsmaterialet Sealapex, som innehåller sulfonamide skall naturligtvis inte användas på patienter som är sulfaöverkänsliga eller på patienter som kan misstänkas ha en sulfaallergi. Lätta till mycket svåra allergiska reaktioner kan annars äga rum.

 

Modern kompositterapi med adekvat dentinbonding har medfört att behovet av tjocka isoleringar med calciumhydroxidinnehållande pastor har minskat väsentligt och i de allra flesta fall behövs ej någon annan isolering än bondingen. Isolering minskar dessutom fyllningens vidhäftning till tandsubstansen.

Alternativ

Det finns en mängd olika alternativ till amalgam idag. Du bör dock vara medveten om att inget alternativt tandlagningsmaterial går upp mot en frisk och hel tand. Gör vad du kan för att behålla dina friska tänder. Men om väl skadan är skedd måste du ändå göra det bästa av situationen. Det kommer ständigt nya och bättre alternativ till amalgam. Valet av alternativ styrs till stor del av din ekonomi.

 

Hälsoproblem i samband med exponering för dentala material är på inget sätt begränsade endast till kvicksilver eller andra komponenter i amalgam. Tvärtom det är vanligt att patienterna uppvisar intolerans mot flera olika metaller samtidigt. Några patienter uppvisar förstås också allergiska reaktioner mot compositplaster, och/eller andra metallfria material.

Ersättningsmaterial

Ersättningsmaterial som kan användas vid en sanering av metallbaserade tandlagningar är idag: polymera material (kompositer), glasjonomerer, kolfiber- och glasfiberbaserade förstärkningar samt keramer. Dessa material består av många kemiska substanser i sammanbundna blandningar som är olika lösliga i munmiljön.

 

Allmänt gäller att keramiska material uppvisar minsta löslighet och glasjonomerer största löslighet bland dessa materialtyper. Även inom samma typ av material kan lösligheten variera. Lösligheten beror också på andra faktorer som till exempel vilken typ av mat patienten intar, salivens egenskaper, munhygien och annat.

Så här går det till

En amalgamsanering måste ske med rigorösa säkerhetsåtgärder. Friska personer som låtit ta bort amalgamfyllningar har blivit svårt sjuka därför att tandläkaren inte hade tillräckliga kunskaper.

 

Här följer en sammanställning av några viktiga detaljer. Betydligt mer information får du i boken Fri från amalgam av med dr Magnus Nylander. Den första upplagan är slutsåld och det är oklart när en ny upplaga kan tryckas. Första upplagan av Fri från amalgam kan du dock låna på biblioteket.

 

 

1. Vid en sanering ökar kvicksilverfrisättningen. I förebyggande syfte bör du drygt en månad före påbörja en antioxidantbehandling. Läs boken Fri från amalgam och rådgör med en kunnig läkare.

 

2. Tandkliniken skall ha god ventilation och vara kvicksilversanerad eller gärna nybyggd.

 

3. En röntgenbild tas av dina tänder för att lokalisera alla fyllningar. En behandlingsplan görs och du bör få ett kostnadsförslag. Om inte tandläkaren informerar dig om det särskilda tandvårdsstödet så får du själv ta upp frågan.

 

4. Förutom vanlig sug bör tandläkaren använda specialsugen Clean Up från CleanDent AB, som träs över den tand som saneras.

 

5. Borren måste vara skarpa fissurborr och turbinen ha bra kyleffekt. Amalgamet skall snabbt brytas loss i så stora bitar som möjligt, inte slipas bort.

 

6. Vid normal tandborstning frigörs extra kvicksilver. Borsta därför inte tänderna mer än ett par gånger per dag, undvik med andra ord överdriven tandborstning

Efter saneringen

Om amalgamet är orsaken till att du mår dåligt, är utsikterna till att återfå bättre eller full hälsa goda om du går igenom en försiktig sanering hos en saneringskunnig tandläkare. Cirka 80 procent blir enligt flera undersökningar bättre eller helt bra från många olika symptom efter en sanering.

 

Yngre personer tenderar att ha lättare att återhämta sig än äldre. Antagligen beror detta på att äldre har utsatts för kvicksilverånga från sina amalgamfyllningar under längre tid och därmed har mängden kvicksilver i kroppen blivit mer omfattande.

 

Trots detta möter vi ofta äldre människor som mår mycket bättre efter en försiktig och väl genomförd sanering.

 

Faktum är att trots att inte alla blir friska slutar vi aldrig förvånas över vilka sjukdomar och krämpor som många amalgamsanerade blir fria från.

Varning för vissa tandlagningsmaterial

Förutom för alla typer av amalgam bör varning utfärdas även för följande produkter: Isoleringsmaterialen Dycal, Alkaliner samt rotkanalsförseglings-materialet Sealapex. Samtliga dessa innehåller ethylparatoluensulfonamid som är en form av sulfa och är känt för att vara starkt allergiframkallande.

 

Rotfyllningsmaterialet N2 har tidigare varit förbjudet i Sverige på grund av att det var så extremt giftigt, men efter vårt inträde i EU har vi tvingats acceptera att N2 återigen används i Sverige av mindre omtänksamma tandläkare. Det finns för närvarande inga studier som visar att materialet skulle vara mindre farligt idag.

 

Hartskloroform som används för att klistra fast rotfyllnadsmaterialet Guttaperka bör undvikas eftersom kloroform är cancerframkallande.

» Återfå bättre eller full hälsa «

Tandläkare som utför amalgamsanering

Det finns ännu inte någon utbildning där tandläkare certifieras för säker amalgamsanering. Medvetna tandläkare har därför utvecklat metoder för att utföra en sanering så att risken för skador hos patienten minimeras. Nedan finner du tandläkare som själva anser sig ha kunskap och erfarenhet av säker sanering.

 

Om du planerar att genomföra en amalgamsanering råder vi dig att höra dig för om tandläkarens erfarenhet och utrustning för amalgamsanering.

 

Amalgamskadefonden ikläder sig inget ansvar för arbeten utförda av tandläkare som annonserar nedan. Varje tandläkare ansvarar själv för den behandling som utförs.

Tandläkare som är medlemmar i IAOMT

IAOMT är en organisation för tandläkare, läkare och forskare som verkar för en vård med tandersättningsmaterial som är biokompatibla och skonsamma mot miljön.

 

Förteckning över tandläkare som är medlemmar i IAOMT

Positiv förändring

En undersökning om amalgamsaneringens eventuella effekter som presenterade 1997 har utförts på eget initiativ av läkaren Sven Langworth och tandläkaren Rolf Strömberg. Här följer deras egen sammanfattning.

 

Så mådde patienterna efteråt:

 

Under 1995 och -96 gjordes en enkätuppföljning av 268 patienter som bytt ut sitt amalgam. Avsikten var att ta reda på hur dessa patienter mått före, under och efter amalgamutbytet. Vi fann att de i genomsnitt haft sina besvär i 10,3 år före saneringen. De vanligaste besvären var led- och muskelvärk, trötthet och huvudvärk. Darrningar var sällsynta.

 

80 % rapporterade att de under saneringsperioden fick tillfälligt ökade besvär efter enskilda saneringar. Besvärens förlopp var inte enhetligt. För en del kom besvären bara ibland, för andra kom de plötsligt och försvann fort. För åter andra tog det längre tid innan besvären avklingade.

 

Redan under saneringen, eller inom några veckor efter denna, tyckte en del att de började känna sig bättre. För andra dröjde förbättringarna mer än ett halvt år. För 60 % kom förbättringen dock inom 6 månader. Totalt var det 80 % som kände sig bättre efter bytet av amalgam.

 

Även upplevelsen av förbättringen skiftade. 48 % upplevde att förbättringen var konstant, medan 38 % upplevde den som växlande (sämre/bättre perioder). Det fanns ingen trend att andelen förbättrade minskade med åren.

 

Undersökningen visar att besvärsbilden är skiftande och att symptomen inte är typiska för kronisk kvicksilverförgiftning, att många känner sig bättre efter sanering, att det finns ett tidssamband mellan sanering och förbättring och att förbättringen verkar vara bestående. Saneringsbesvär är vanliga och deras förlopp är individuellt olika. Förbättringar är individuellt olika. Dessa erfarenheter ifrågasätter förväntningseffektens betydelse för förbättring.

Watch Dragon ball super